Hva er egenkapitalen i et aksjeselskap?

Sitter du i ledelsen i et aksjeselskap er det viktig at du kjenner selskapets egenkapital. For eksempel er en av styrets sentrale plikter på påse at egenkapitalen til enhver tid er forsvarlig. Om du ikke passer på her, kan det bli rettet erstatningskrav mot deg. Men hva er egentlig egenkapitalen? Det aller mest grunnleggende om egenkapital kan du lese om i denne artikkelen.

Egenkapital ved stiftelsen av et aksjeselskap

Når et aksjeselskap blir stiftet, må det alltid stilles til rådighet en aksjekapital. Minimum aksjekapital er NOK 30.000,-. Aksjekapitalen er de pengene aksjonærene da stiller til rådighet som risikokapital for aksjeselskapet. Det betyr at selskapet disponerer disse pengene, og skal sette dem i virksomheten for å skape økonomiske resultater.

Egenkapital når selskapet har overskudd

Dersom aksjekapitalen er NOK 300.000,- og selskapet i første driftsår får et overskudd (positivt resultat) på NOK 1.700.000,-, øker også egenkapitalen. Egenkapitalen vil da utgjøre NOK 2.000.000,-. NOK 300.000,- av dette er altså aksjekapital, mens NOK 1.700.000,- er opptjent egenkapital.

Egenkapitalen ved utbytte

Etter dette første driftsåret kan det tenkes at aksjonærene ønsker å motta noe av det fine resultatet som utbetaling til seg selv. Det kan aksjonærer gjøre ved utbytte. Om egenkapitalen utgjorde NOK 2.000.000,-, og generalforsamlingen bestemmer at NOK 800.000,- skal utbetales som utbytte til aksjonærene, vil egenkapitalen reduseres til NOK 1.200.000,-.

Påvirkes egenkapitalen av investeringer?

Kanskje ønsker aksjonærene isteden å la egenkapitalen ligge i selskapet og heller bruke den til nye investeringer for å kunne skape enda bedre resultater. Hvis selskapet investerer i fast eiendom, vil det skje en endring av hva som er eiendelene i selskapets balanse. La oss tenke oss at selskapets egenkapital på NOK 2.000.000,- består av bankinnskudd. Beløpet brukes så til å investere i fast eiendom. Da endres balansen slik at istedenfor å ha NOK 2.000.000,- som bankinnskudd, har man samme verdi i en fast eiendom. En investering som dette påvirker altså ikke egenkapitalen.

Virkelig verdi og betydningen for egenkapitalen

Det finnes regnskapsregler som gjør at man hvert år kan avskrive en andel av verdien på de investeringer selskapet har gjort. Istedenfor å føre hele investeringen som en kostnad det året eiendelen kjøpes, fordeles altså kostnaden regnskapsmessig over flere år.

Om vi tenker oss at den samme eiendommen etter noen år er nedskrevet i regnskapet slik at bokført verdi utgjør NOK 1.500.000,-, vil det påvirke balansen. Selskapet har ikke lenger den bokførte verdien stor NOK 2.000.000,-, men kun NOK 1.500.000,-. Det svekker altså den bokførte egenkapitalen.

Men erfaringsmessig vil markedsverdien på fast eiendom over tid ofte stige. Vi kan bruke som eksempel at eiendommen som ble kjøpt for NOK 2.000.000,- har fått en verdi på NOK 2.500.000,-. Samtidig vet vi at den i balansen er bokført til NOK 1.500.000,-. Hva er da den reelle egenkapitalen?

Skal vi finne den reelle egenkapitalen, må vi bruke virkelig verdi, altså markedsverdi. I vårt eksempel vil vi si at det finnes merverdier i balansen. Skal vi finne den reelle egenkapitalen i selskapet, må vi altså ta hensyn til slike merverdier.

Men det kan også finnes mindreverdier i en balanse. Vi kan tenke oss at selskapet har solgt varer for NOK 500.000,-, og før kunden betaler, blir salgssummen bokført som en kundefordring i balansen. Men jo lenger tid som går, jo mindre sannsynlig er det kanskje at selskapet noen gang oppnår betaling fra kunden. Men kundefordringen blir stående med samme beløp i balansen. Etter hvert blir kanskje fordringen avskrevet som tap, men inntil det skjer, kan altså den reelle egenkapitalen være lavere enn det som er bokført. Da finnes det mindreverdier. Det må man også ta hensyn til ved vurderingen av om egenkapitalen er forsvarlig.

Hva kan en advokat hjelpe deg med?

Enten du sitter i styret for et aksjeselskap eller du vurderer å kjøpe eller selge aksjer i et selskap, er det viktig å kunne vurdere et selskaps stilling. Det naturlige sted å begynne vil da være selskapets balanse. En advokat kan bistå deg med å finne de riktige tallene, og kanskje stille de riktige spørsmålene.

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med forretningsjus i mer enn 20 år.