Egenkapitalen er negativ. Hva gjør du?

Regnskapsfører har gitt deg beskjed om at aksjeselskapet har negativ egenkapital. Revisor er bekymret. Hva gjør du?

 

Hva er negativ egenkapital?

Egenkapitalen når et aksjeselskap stiftes, er aksjekapitalen. Senere års overskudd øker egenkapitalen. Utbytte til aksjonærene eller underskudd svekker egenkapitalen. Så lenge du har positiv egenkapital, er det aksjekapitalen som er risikokapital. Det er altså aksjonærenes penger som er i spill. Når egenkapitalen blir negativ, er det ikke mer av aksjonærenes penger å drive forretning for. Da er det kreditorene som bærer risikoen. Derfor har aksjeloven strenge regler om plikter for ledelsen i et aksjeselskap når egenkapitalen ikke lenger er forsvarlig.

 

Kan jeg lese av regnskapet hva som er egenkapitalen?

Egenkapitalen fremgår av selskapets balanse. Der kan du se om den er positiv eller negativ. Men det er viktig at du er klar over at det er virkelige verdier som er avgjørende, ikke nødvendigvis hva som er bokført. En fast eiendom vil typisk ofte ha en høyere markedsverdi enn hva den er bokført som. Dette skyldes nedskrivning og verdiøkning. Da vil det finnes det vi kaller merverdier i balansen. Dersom utestående fordringer har blitt gamle uten at de har blitt avskrevet, kan den reelle verdien i balansen være lavere enn det som er bokført. Da finnes det mindreverdier i balansen.

 

Hvilke plikter har du?

En av de viktigste pliktene for daglig leder etter aksjeloven er å sørge for at regnskapene er i orden. Det er en grunnforutsetning for å kunne følge egenkapitalutviklingen. Forvaltningen av selskapet hører under styret. Det følger av aksjeloven § 6-12. Dersom egenkapitalen ikke lenger er forsvarlig, har styret etter aksjeloven § 3-5 plikt til straks å behandle saken. Videre må styret innen rimelig tid innkalle til generalforsamling for å gjøre rede for situasjonen. Styret plikter også å foreslå tiltak for å styrke egenkapitalen. En måte å styrke egenkapitalen på, kan være at aksjonærene bidrar med mer risikokapital ved en emisjon. Styrets plikt strekker seg ikke lenger enn til dette, men dersom egenkapitalen ikke styrkes etter dette, kan styret ha plikt til å begjære oppbud. Det vil si å begjære egen selskap konkurs.  

 

Audun Lillestølen, Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med forretningsjus i mer enn 20 år.