Formuesforhold mellom ektefeller

Ekteskapslovgivningen anvender en rekke begreper det er vanskelig å skille fra hverandre. En vanlig oppfatning forbundet med ekteskapsinngåelse er at alt den ene ektefellen eier, nå vil måtte deles med den andre ektefellen. Dette stemmer ikke. Men hvordan kan det ha seg at hovedregelen likevel er at alt skal deles likt ved skilsmisse? 

Alt mitt blir ditt?

Ekteskapet medfører i all hovedsak ingen begrensninger i en ektefelles mulighet til å råde over egne eiendeler. Det betyr at ektefellene kan disponere over egne verdier og eiendeler som de måtte ønske, enten dette er fornuftig eller ikke. Eiendelene kan brukes, selges, leies ut, investeres, gis bort eller ødelegges.

På motsatt side gir ekteskapet ingen ingen rett til å disponere over det den andre ektefellen eier. Selv om man er gift, har ektefellene således ingen rett til å selge, gi bort eller bruke eiendeler som den andre ektefeller eier. 

Helt kort kan det altså konstateres at hver ektefelle beholder eierskapet udelt til alle eiendeler denne eier ved inngåelsen av ekteskapet. 

Eierforholdet vs. formuesforholdet

Ekteskapsloven regulerer formuesforholdet mellom ektefellene. Dette må skilles fra eierforholdet til de enkelte gjenstander. 

Med eierforhold menes hvem som eier eiendelen. I hovedsak bestemmes det av hvem av ektefellene som i sin tid betalte for eiendelen. Eiendelen kan enten være i eneeie av den ektefellen som betalte for gjenstanden, eller i sameie mellom ektefellene, dersom det er betalt like mye, eller betalt med en gjenstand eller penger som må anses som felles. 

Med formuesforholdet menes hvilken ordning ektefellene ønsker at deres økonomi skal være underlagt. Dette må skilles fra hvem som eier hva under ekteskapet. Formuesforholdet og hvilken ordning som er valg, vil først få betydning for ektefellene ved separasjon,  skilsmisse eller død. Formuesforholdet deles hovedsakelig inn i felleseie og særeie.

Felleseie

Med mindre ektefellene bestemmer noe annet, inntrer automatisk felleseie ved ekteskapsinngåelsen. Dette innebærer at ektefellenes verdier skal deles likt, dersom ekteskapet oppløses eller en av ektefellene dør. Dette er ikke det samme som at verdiene blir i sameie mellom ektefellene. Så lenge ekteskapet består gjelder fri råderett, slik at eierektefellen kan disponere som vedkommende selv ønsker over egne eiendeler. Formuesordningen kommer altså først til syne der ekteskapet oppløses eller ved død. 

Særeie

Det motsatte av felleseie, er særeie. Ektefellene kan i ektepakt avtale at det de eier eller senere erverver skal være unntatt fra delingen. Dette innebærer at ektefellene ikke deler noen verdier, dersom ekteskapet oppløses eller en av ektefellene dør. Hver av ektefellene beholder således egne eiendeler og gjeld. Merk at felleseie er lovens normalordning. Særeie krever i de fleste tilfeller at ektefellene sammen oppretter en ektepakt hvor særeie etableres som ektefellenes formuesordning. 

Kontakt oss?

Med et komplekst regelverk er det vanskelig å vite hvilke hvordan en bør innrette økonomien ved inngåelse av ekteskap. Har du spørsmål til formuesforhold, råderett eller eller annen ekteskapslovgivning, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre familierettsadvokater.