Ektepakt

En ektepakt er en avtale mellom ektefellene om formuesforholdet mellom dem. Det betyr at en ektepakt sier noe om hva som skjer med ektefellenes verdier ved en skilsmisse eller ved et dødsfall.

Formuesforhold

Hovedregelen ved ekteskapets slutt er at ektefellenes verdier deles likt mellom dem. Fra denne hovedregelen finnes det unntak. Et av unntakene følger av ekteskapsloven, der ektefellene ved skjevdeling kan la være å dele verdier de eide før ekteskapets inngåelse og verdier de har fått i arv eller gave fra andre enn ektefellen under ekteskapet. Disse reglene gjelder for alle ektefeller uten at de avtaler det.

Et annet unntak har en ved særeie. Ektefellene kan avtale at alle eller enkelte verdier de eier eller senere erverver, skal holdes utenfor delingen ved en skilsmisse. Avtalen kan inngås både før og etter ekteskapets inngåelse. Det er mulig å avtale at kun den ene ektefellens verdier skal holdes utenfor delingen, samtidig som avtalen blant annet kan gjøres tidsbegrenset. En avtale om særeie må gjøres i ektepakt for å være gyldig.

Hvorfor opprette ektepakt?

Dersom ektefellene ønsker å avtale en annen fordeling av sine verdier enn den som følger av ekteskapsloven, må dette gjøres i ektepakt. Det betyr at ektefellene må opprette en ektepakt dersom de ikke ønsker at verdiene deres skal deles likt ved en skilsmisse. Dette gjelder også i de tilfeller der de ikke ønsker at reglene om skjevdeling skal gjelde.

Et ytterligere forhold som krever ektepakt er der ektefellene ønsker å gi hverandre gaver. For at gaven skal være gyldig overfor tredjepart må den være gitt ved ektepakt. Er det blant annet snakk om gaver som ses på som vanlige mellom ektefellene, er det likevel ikke et krav om ektepakt. Hva som anses som vanlige gaver, kan variere fra ekteskap til ekteskap.

Formkrav

Ekteskapsloven § 54 stiller en rekke krav til hvordan en ektepakt skal være utformet for å være gyldig. Alle formkravene må være oppfylt for at ektepakten skal være gyldig.

Formkravene er:

  • Skriftlig
  • Ektefellene må, samtidig i nærvær av to vitner som de begge har godtatt, skrive under ektepakten.
  • Vitnene må underskrive mens ektefellene er til stede.
  • Er ektepakten til fordel for kun den ene ektefelle, er den gyldig selv om denne ikke har bidratt til opprettelsen.
  • Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

Dersom ektepakten oppfyller alle de nevnte formkravene er den gyldig og bindende mellom ektefellene.

Det er viktig å være oppmerksom på at ektepakten må tinglyses dersom den skal være gyldig overfor ektefellenes kreditorer. Er det snakk om overdragelse av fast eiendom, kreves det ytterligere en tinglysning for at overføringen skal ha rettsvern.

Trenger du advokathjelp til opprettelsen av ektepakt?

Er du usikker på hvordan du på riktig måte oppretter en ektepakt, kan du ta kontakt. Vi sørger for at alle formkravene blir fulgt slik at ektepakten blir gyldig.