Råderett over eiendeler under ekteskap

Fri råderett over egne eiendeler

Ekteskapet innebærer i utgangspunktet ingen begrensninger i en ektefelles mulighet til å råde over egne eiendeler. Det betyr at ektefellene kan disponere over egne verdier og eiendeler som han eller hun måtte ønske. Ekteskapet medfører imidlertid ingen rett til å disponere over det den andre ektefellen eier.

For informasjon om formuesforholdet mellom ektefellene, se artikkelen «Formuesforholdet mellom ektefeller».

Unntak ved felles bolig

Ekteskapsloven kommer imidlertid med noen begrensninger i råderetten når det kommer til det som utgjør ektefellenes felles bolig. En ektefelle kan ikke uten skriftlig samtykke fra den andre ektefellen overdra, pantsette, forpakte bort, eller inngå eller si opp leie- og framleieavtaler for en bolig de bruker som felles bolig. Dette følger av ekteskapsloven § 32.

Nekter en ektefelle å samtykke til noe av det overnevnte eller dersom samtykke ikke kan innhentes innen rimelig tid, kan ektefellen eller den andre part i avtalen få domstolen til å avgjøre om disposisjonen kan gis. Et slikt samtykke kan gis av domstolen dersom de finner at det ikke foreligger rimelig grunn for den andre ektefellen å nekte og samtykke.

Unntak ved vanlig innbo

Også når det kommer til ektefellenes vanlige innbo i deres felles hjem eller gjenstander som er bestemt til bruk for barna, gjøres det unntak fra den frie råderetten. Dersom en ektefelle ønsker å overdra, leie bort eller pantsette slike gjenstander, må han eller hun få samtykke fra den andre ektefellen. Dette følger av ekteskapsloven § 33.

Merk at det i slike tilfeller ikke er nødvendig med et skriftlig samtykke som ved felles bolig. I tilfeller med innbo eller gjenstander til barna er det tilstrekkelig at den andre ektefellen muntlig samtykker til disposisjonen.

Dersom den andre ektefellen ikke vil gi samtykke kan domstolen også ved slike eiendeler avgjøre om disposisjonen skal gis.

Advokathjelp?

Hver enkelt sak er unik og består av individuelle problemstillinger. Med et komplekst regelverk er det vanskelig å vite hvor en skal lete for å finne de svarene en søker. Har du spørsmål i forbindelse med råderetten over eiendeler ved ekteskap eller annen ekteskapslovgivning, kan du ta kontakt med en advokat.

 

 

Skrevet av: Lene Helena Løberg, advokatfullmektig