Husk å tegne styreansvarsforsikring

Styremedlemmer kan bli holdt personlig ansvarlig for erstatningskrav fra selskapet, aksjonærer, kreditorer og andre som påstår de har lidd et tap på grunn av styremedlemmets handlemåte. Ansvaret omtales normalt som styreansvar. En helt sentral sikkerhet for styremedlemmer er styreansvarsforsikring.

Trenger jeg egentlig en styreansvarsforsikring?

Det ligger i forsikringssystemets natur at den kun unntaksvis kommer til anvendelse. Til gjengjeld er forsikringen helt avgjørende, når behovet først melder seg. For de aller fleste er ikke styreansvarsforsikring nødvendig, men for personer som påtar seg styreverv bør den være helt grunnleggende.

Selv den mest kompetente, ryddige og dedikerte person kan som medlem av et styre før eller siden opptre på en uaktsom måte. Styret og det enkelte styremedlem kan for eksempel være for optimistisk i sin vurdering av fremtidsutsiktene, eller det kan bli et for stort fokus på å sikre arbeidsplasser til tross for nedgangstider. I begge disse tilfellene kan kreditorer påføres tap. Dette tapet kan kreditorene kreve erstattet direkte fra styremedlemmene, dersom det i ettertid blir klart at det burde og kunne vært handlet annerledes.

Et klassisk eksempel er der en virksomhet bestiller varer på kreditt fra leverandør, når styret og ledelsen skjønte eller burde ha skjønt at virksomheten mest sannsynlig ikke ville være i stand til å betale for varene. Dersom leverandøren ikke får betalt, og dermed påføres et tap, kan det enkelte styremedlem risikere å bli saksøkt av leverandøren.

Slike erstatningskrav kan i prinsippet være ubegrenset, og som privatperson kan et slikt ansvar ødelegge privatøkonomien på livstid.

Når bør jeg tegne styreansvarsforsikring?

Vår helt klare anbefaling er at det tegnes styreansvarsforsikring for alle former for styreverv. Unntak kan tenkes ved helt enkle styreverv i hobbysammenheng, men selv for mindre styreverv i idrettslag, eierseksjonssameier og lignende virksomheter kan det tenkes situasjoner hvor erstatningsansvar kan oppstå i stort omfang. 

Styreansvarsforsikring kan tegnes individuelt for personer med ett eller flere styreverv, og bekostes av personen selv. Styreansvarsforsikring kan også tegnes kollektivt for alle styremedlemmer i et bestemt styre, og bekostes i slike tilfeller normalt av virksomheten.

Hva innebærer en styreansvarsforsikring?

Hovedformålet med styreansvarsforsikring er at et potensielt erstatningsansvar vil måtte dekkes av forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet vil forfølge kravet på styremedlemmets vegne, og vil både bekoste og besørge advokatbistand dersom saken havner i domstolen. Forsikringsdekning forutsetter likevel at styremedlemmet deltar aktivt i prosessen og bidrar med å fremskaffe alle nødvendige opplysninger.

Begrensninger i forsikringsdekningen

Vilkår for forsikringsdekning varierer hos de ulike forsikringsselskapene. Normalt dekkes erstatningsansvar både som følge av skade på mennesker, ting og formueskade (erstatningskrav som følge av økonomisk tap).

De fleste styreansvarsforsikringer gjør unntak dersom styret eller styremedlemmet bevisst eller forsettlig har tatt uriktige beslutninger. Altså gjelder ikke forsikringen der styremedlemmet med viten og vilje har foretatt de handlingene som leder til styreansvar.

Forsikringsdekning forutsetter i noen tilfeller at virksomheten eller styremedlemmet betaler en egenandel. Denne kan enten være en fast engangssum, eller en prosentandel av erstatningskravet eller de kostnader som påløper.

Kontakt oss

Advokatene i Langseth Advokatfirma DA yter regelmessig rådgivning til styremedlemmer, aksjeselskaper og andre typer virksomheter. Frykter du styreansvar eller ønsker rådgivning i en konkret tvist, er det lurt å få juridisk bistand på et tidlig tidspunkt. Kontakt en av våre erfarne advokater for en vurdering av din sak.