Styreansvar

Et styremedlem i et aksjeselskap kan bli holdt personlig ansvarlig for erstatningskrav fra selskapet, aksjonærer, kreditorer og andre som påstår de har lidd et tap på grunn av styremedlemmets handlemåte. For å få et slikt ansvar må styremedlemmet ha opptrådt uaktsomt, som enkelt sagt betyr at styremedlemmet må ha gjort noe galt som styremedlem.

Et enkelt eksempel kan være at et styremedlem stemmer for å foreta en investering for selskapet som viser seg å være dårlig og som påfører selskapet et tap. For at styremedlemmet skal få et erstatningsansvar må han ha opptrådt uforsvarlig, og det skal relativt mye til for å bli ilagt et slikt erstatningsansvar. Det er ikke nok å påvise at styremedlemmet gjorde noe dumt, så lenge han gjorde så godt han kunne.

Ved eksempelet ved at styremedlemmet stemte for at selskapet skulle foreta en investering som viste seg å være dårlig og som påførte selskapet et tap, må det påvises at styremedlemmet opptrådte uaktsomt, for eksempel ved at han ikke satte seg godt nok inn i bakgrunnsmaterialet for investeringsbeslutningen.

For å bli ilagt erstatningsansvar må den som krever erstatning i tillegg påvise at han har hatt et økonomisk tap, og det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig å påvise at aksjekursen har sunket.

Et noe spesielt område der styreansvar kan bli aktuelt er ved sakskostnader etter en rettssak som selskapet taper og der man må betale motpartens sakskostnader.

Hovedregelen er at det er selskapet selv som må betale disse sakskostnadene (i tillegg til sine egne), men dersom selskapet ikke har penger, kan man kreve sakskostnadene fra styremedlemmene. Igjen gjelder at styremedlemmene må ha opptrådt klanderverdig (uaktsomt).

Som et eksempel på uaktsom håndtering av styret er at man beslutter å anlegge sak mot en part og der mulighetene til å vinne frem er svært dårlige.

Saker om styreansvar ender ofte for domstolene, og rettspraksis viser at det skal en del til å ilegge slikt erstatningsansvar for et styremedlem. Såfremt man utviser et normalt godt skjønn og setter seg godt inn i saken, skal det i utgangspunktet ikke bli holdt personlig ansvarlig for det tap en person eller selskap lider på grunn av styrets avgjørelse.

Imidlertid er en slik styreansvarssak en stor belastning for den som blir saksøkt, i tillegg til at det er dyrt og ressurskrevende.

Man kan tegne styreansvarsforsikring, men det er relativt kostbart og det er få selskaper som har slik forsikring.