Hva betyr styreansvar?

Styremedlemmer kan bli holdt personlig ansvarlig for erstatningskrav fra selskapet, aksjonærer, kreditorer og andre som påstår de har lidd et tap på grunn av styremedlemmets handlemåte. Ansvar forutsetter at styremedlemmet har opptrådt uaktsomt, som enkelt sagt innebærer at styremedlemmet kunne og burde handlet annerledes.

Ulike former for styreansvar

Styreansvar kan bli aktuelt i ethvert type styrearbeid. Aksjeloven gjelder for styret i aksjeselskaper. Eierseksjonsloven gjelder for styret i et sameie. Borettslagsloven gjelder for styret i et borettslag. Selskapsloven gjelder for styret i et ansvarlig selskap. Foreninger er ikke underlagt egen lovgivning, men styret i en forening kan bli ansvarlig på samme måte som andre typer styrer.

Styrets plikter

Lovgivningen pålegger styret en rekke plikter, ut fra hva slags type virksomhet det er tale om. Overordnet skal styret påse en hensiktsmessig forvaltning av selskapet. Dette innebærer å legge planer og budsjetter for selskapets virksomhet, kontrollere regnskapet, føre tilsyn med selskapets daglige ledelse, sende ut aktuell informasjon til aksjonærer, ikke minst påse at selskapets økonomiske situasjon er tilfredsstillende til enhver tid, ut fra selskapets behov og risikoprofil.

Styreansvar er særlig aktuelt i konkurssituasjoner. Et praktisk eksempel er at styremedlemmet ikke har god nok kontroll på selskapets økonomiske situasjon. Dersom et selskap taper penger i en slik grad at egenkapitalen går tapt, pålegger aksjeloven § 3-5 styret en handleplikt. Styret må forsøke å iverksette tiltak som bedrer den økonomiske situasjonen. Dersom dette ikke gir resultater, plikter styret å begjære selskapet konkurs. Dersom styret ikke oppfyller denne plikten, og på denne måten påfører selskapets kreditorer et tap, kan kreditorene kreve tapet erstattet av styremedlemmene etter aksjeloven § 17-1.  

Personlig ansvar

Ansvaret er individuelt og personlig. Det betyr at styremedlemmene hver for seg er personlig ansvarlig for eventuelle tap som oppstår, ikke styret som et samlet organ. Styremedlemmene kan dermed ikke fraskrive seg ansvar, med henvisning til at heller ingen av de andre styremedlemmene overholdt sine plikter. Dersom flere styremedlemmer er ansvarlig for samme tap, er de sammen ansvarlig for tapet, likevel slik at hele erstatningskravet kan rettes mot hver av dem fullt ut.

Unngå ansvar

For å unngå ansvar er det først og fremst viktig å sette seg godt inn i de lovregler som gjelder for det aktuelle styrearbeidet. Videre er det helt sentralt å sette seg inn i selskapets virksomhet, og de bransjespesifikke normer og regler som gjelder for denne type virksomhet. Ved at styreansvaret er personlig, vil en vurdering av styremedlemmenes handlemåte vurderes hver for seg. Det er derfor viktig at det skrives referater fra alle styremøter, slik at alle beslutninger styret tar kan dokumenteres for ettertiden. Dersom et eller flere styremedlemmer er uenige i de beslutninger som fattes, er det viktig at dette noteres i referatet. Det er nettopp dette som kan frita styremedlemmet fra ansvar senere.

Styreansvarsforsikring

Styremedlemmer kan forsikre seg mot styreansvar. Vilkår variere hos de ulike forsikringsselskapene, men normalt dekkes både erstatningsansvar som følge av skade på mennesker, ting og annen formueskade (erstatningskrav som følge av økonomisk tap).

Merk imidlertid at en styreansvarsforsikring kan ha begrensninger. Dersom styret bevisst har tatt uriktige beslutninger som leder til økonomisk tap, vil normalt ikke forsikringen komme til anvendelse.

Kontakt oss

Advokatene i Langseth Advokatfirma DA yter regelmessig rådgivning til styremedlemmer, aksjeselskaper og andre typer virksomheter. Frykter du styreansvar eller ønsker rådgivning i en konkret tvist, er det lurt å få juridisk bistand på et tidlig tidspunkt. Kontakt en av våre erfarne advokater for en vurdering av din sak.