• Hjem
  • arbeidsrett
  • Arbeidsgiver betaler ikke lønn og feriepenger: Hva kan du gjøre?

Arbeidsgiver betaler ikke lønn og feriepenger: Hva kan du gjøre?

Dersom du som ansatt opplever at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn eller feriepenger til avtalt tid, bør du så raskt som mulig ta kontakt med arbeidsgiveren din for å få avklart hvorfor du ikke har fått pengene du har krav på.

Svaret fra arbeidsgiver kan enten være at bedriften ikke har penger til å betale lønn og feriepenger, eller at arbeidsgiver av ulike grunner ikke vil betale.

Hvordan du som arbeidstaker bør gå frem for å få pengene dine, vil avhenge av hvilken forklaring arbeidsgiver har gitt for ikke å utbetale lønn og feriepenger.

Hvis arbeidsgiver ikke vil betale

Det første du bør gjøre er å beregne lønnskravet ditt og sende et skriftlig krav til arbeidsgiver. Det bør settes en kort betalingsfrist, f. eks en uke. Samtidig bør du gjøre arbeidsgiver oppmerksom på at du vil forfølge saken rettslig dersom du ikke mottar betaling innen fristen.

Dersom du ikke mottar betaling innen fristen er neste skritt å ta ut en forliksklage. Forliksklage tas ut for forliksrådet i kommunen hvor arbeidsgiver holder til.

Etter at arbeidsgiver har sendt tilsvar vil det kalles inn til et rettsmøte i forliksrådet hvor det er tre mulige utfall

Dere blir enige og inngår en avtale (et rettsforlik),Forliksrådet avsier en dom eller saken innstilles og må bringes inn for tingretten.

Dersom det inngås et rettsforlik eller du har fått dom for kravet og arbeidsgiver fremdeles ikke betaler, kan du sende saken til namsfogden for tvangsinndrivelse.

Kan arbeidsgiver lovlig holde tilbake lønn og feriepenger?

Hovedregelen er at det ikke er lov for arbeidsgiver å holde tilbake eller foreta trekk i lønn og feriepenger. Arbeidsgivers adgang til å foreta lønnstrekk er uttømmende regulert i arbeidsmiljøloven § 14-15 2. ledd.

Selv om arbeidsgiver mener å ha et krav mot deg som ansatt, bør du altså ikke uten videre akseptere at arbeidsgiver holder tilbake eller foretar trekk lønn og feriepenger.

Når arbeidsgiver ikke kan betale

Dersom arbeidsgiver ikke har penger til å utbetale lønn eller feriepenger, kan arbeidsgiver slås konkurs. Dersom det åpnes konkurs, kan du søke dekning av lønn fra lønnsgarantifondet hos NAV.

For å slå arbeidsgiver konkurs må du gå frem på følgende måte:

Påkrav

Send arbeidsgiver et skriftlig krav om betaling med en kort betalingsfrist, f. eks. en uke. I påkravet må det stå kva kravet gjelder (lønn, feriepenger, bonus, annet), hvilket beløp og for hvilken periode arbeidsgiver skylder deg penger.

Konkursvarsel

Fire uker etter at du sendte påkrav må du sende et konkursvarsel til arbeidsgiver. Konkursvarslet må forkynnes for arbeidsgiver av Hovedstevnevitnet.

Konkursvarselet må inneholde

Vis til påkravet du har sendt. Gjenta beløpet arbeidsgiver skylder deg, hva kravet gjelder og hvilken periode.
Gi arbeidsgiver to ukers frist til å betale regnet fra forkynning av konkursvarselet.
Du må huske å skrive at «Det vil bli tatt ut konkursbegjæring dersom betaling ikke skjer innen fristens utløp» og «Du gjøres oppmerksom på at ved behandlingen av konkursbegjæringen vil insolvens i alminnelighet antas å foreligge og konkurs kunne åpnes, når betaling uteblir etter at konkursvarsel er forkynt i henhold til konkursloven § 63».
Konkursvarselet må sendes i to eksemplarer til Hovedstevnevitnet. Du vil få beskjed når forkynning har skjedd.

Konkursbegjæring

Dersom arbeidsgiver fremdeles ikke har betalt når toukersfristen i konkursvarselet har gått ut, må du sende konkursbegjæring til tingretten der arbeidsgiveren din holder til.

Konkursbegjæring må være mottatt av retten innen to uker etter utløpet av betalingsfristen i konkursvarselet. Dersom du venter lenger, må du starte på nytt.

Forsinkelsesrenter

Ved forsinket betaling har du krav på forsinkelsesrente. Lovens forsinkelsesrente utgjør per i dag 8 %. Forsinkelsesrente kan kreves fra forfall og frem til betaling skjer. Forfall vil normalt være avtalt dato for lønnsutbetaling og følger normalt av arbeidsavtalen.

Forsinkelsesrente kan etter hvert utgjøre et betydelig beløp og vil normalt være et insentiv for arbeidsgiver til å gjøre opp for seg.

Ikke vent for lenge

Uansett om arbeidsgiver ikke kan eller vil betale lønn og feriepenger, bør du ta tak i saken uten å vente for lenge. Du kan ellers risikere å tape rettigheter hos den statlige lønnsgarantien og at kravet ditt foreldes.

 

  • Hjem
  • arbeidsrett
  • Arbeidsgiver betaler ikke lønn og feriepenger: Hva kan du gjøre?