Brudd på arbeidsavtale?

Dersom du bryter arbeidsavtalen, kan dette gi arbeidsgiveren grunnlag for enten oppsigelse eller avskjed. Det er flere krav som må være oppfylt for at oppsigelsen eller avskjeden skal anses gyldig.

Har du mottatt en oppsigelse? Vi anbefaler deg å ta kontakt med en advokat, som kan vurdere om denne er gyldig.

En oppsigelse på grunn av arbeidstakers brudd på en arbeidsavtale er begrunnet i arbeidstakers forhold. En slik oppsigelse er kun lovlig hvis den er saklig begrunnet. For eksempel er ikke sykdom det første året man er sykemeldt, graviditet eller foreldrepermisjon saklig grunn til oppsigelse.

Oppsigelsestiden er i utgangspunktet en måned etter loven, men det er vanlig at det avtales lengre tid. Hvis arbeidstakeren har vært ansatt i mer enn fem år, eller er nådd en viss alder, skal oppsigelsestiden være lenger.

Har arbeidsgiver satt en kortere frist enn det loven bestemmer, går lovens oppsigelsestider foran.

Det er flere formkrav som må være oppfylt for at en oppsigelse skal være gyldig

For det første er det et krav om skriftlighet.

For det andre skal oppsigelsen gi opplysninger om blant annet adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål, hvilke frister som gjelder for forhandlinger og søksmål, hvem søksmål skal rettes mot og retten til å fortsette i stilling mens forhandlinger eller søksmål pågår.

Dersom arbeidstakeren krever det, må arbeidsgiver skriftlig orientere om årsaken til oppsigelsen.

En avskjed innebærer at arbeidstaker må gå på dagen. Avskjed må ikke bare være saklig, men arbeidstaker må ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd. Dersom bruddet på arbeidsavtalen anses som et vesentlig mislighold, kan også dette resultere i avskjed.