Bruk av lydopptak

Kan lydopptak benyttes som bevis i en arbeids- konflikt? 

Etter straffelovens §145a er det forbudt å gjøre opptak av andres samtaler uten samtykke. Derimot er det ikke forbudt å gjøre lydopptak av samtaler hvor man selv er deltaker etter straffelovens bestemmelser.

Selv om opptaket ikke rammes av straffelovens bestemmelser er det ingen selvfølge at lydopptaket kan benyttes som bevis i en sivil sak; for eksempel en oppsigelsessak. Tvistelovens §22-7 forbyr bruk av bevis som «er skaffet til veie på utilbørlig måte». Det vil derfor være opptil domstolen å vurdere om lydopptaket er skaffet på en utilbørlig måte, og således ikke kan benyttes som bevis. Følgende forhold vil da være av betydning.

Det vil selvfølgelig være av vesentlig betydning om de tilstedeværende er informert om at det foretas lydopptak. Dersom deltakerne gir aktivt samtykket til lydopptaket, er det vanskelig å se at det senere skal være grunnlag for å avvise opptaket som bevis i en rettslig konflikt. Hvis det i tillegg opplyses om at begrunnelsen for opptaket er at man ønsker et korrekt, objektivt referat er det lite tenkelig at domstolen vil avvise opptaket som bevis i en etterfølgende konflikt.

For fullstendighetens skyld kan det opplyses om at Personopplysningsloven har egne regler og retningslinjer for lydopptak. Manuelle lydopptak omfatter i utgangspunktet ikke av loven med mindre de lagres og systematiseres på en slik måte at det oppstår et personregister.
Det kan derfor være fornuftig ikke å lagre denne type opptak i noe personregister som inneholder navn og data på deltakerne.

Arbeidsmiljølovens kapittel 9 har et forbud mot kontrolltiltak i virksomheten dersom dette ikke er nødvendig og dersom det ikke er informert om at kontrolltiltak iverksettes. Generelle kontrolltiltak er imidlertid noe annet enn enkeltopptak av konkrete samtaler og de faller således inn under et annet regelverk.

Eksempel

Spørsmål:
Uten å varsle om kontrolltiltaket hadde personalsjef Peder Ås monterte et overvåkningskamera som filmet Marte da hun stjal penger fra kassen. Marte hevdet at opptaket ikke kunne benyttes i en oppsigelsessak av henne.

Svar:
Marte har rett. Spørsmålet er behandlet av Høyesterett i en tilsvarende sak. Høyesterett kom frem til at opptaket ikke kunne føres som bevis. Denne avgjørelsen ble truffet før kapittel 9 kom inn i arbeidsmiljøloven.