Deltidsansatt rettigheter

Arbeidsmiljøloven har med virkning fra 2014 gitt deltidsansatte rettigheter som kan sikre lenger fast arbeidstid.

Det følger av lovendringen at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling hvis man faktisk har arbeidet mer enn avtalt eller hvis arbeidsgiver vurderer å ansette andre arbeidstakere i tilsvarende stilling.

Begrepet deltidsansatt peker i retning av en arbeidstaker som er ansatt på faste løpende vakter, men i redusert arbeidstid. I tariffavtalen for hotell- og restaurantsektoren opererer man også med ekstrahjelp. Dette er personer som tilkalles ved ekstra behov enten i ferier eller ved topper. Disse personer har i utgangspunktet ikke rett til utvidet arbeidstid.

I lovens forarbeider heter det:

«I følge lovteksten er det «arbeid utover avtalt arbeidstid» som utløser retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Den typiske situasjonen vil være der arbeidstaker arbeider «ekstravakter» utover avtalen, eller av andre grunner arbeider «overtid» i sin deltidsstilling; såkalt merarbeid. Bestemmelsen skal gjelde uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet. Bestemmelsen avgrenses mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stillingen i form av en midlertidig ansettelseskontrakt.

Et eksempel kan være en deltidsarbeidende i 50 % stilling som for en periode dessuten er ansatt i et vikariat i 50 % for en kollega som er i
foreldrepermisjon. I et slikt tilfelle vil arbeidstaker (for en tid) ha avtalt arbeidstid tilsvarende full stilling; tilleggsstillingen kan således ikke anses som «arbeid utover avtalt arbeidstid.»

Retten til stilling tilsvarende avtalt arbeidstid skal ikke kunne «omgås» av at typiske ekstravakter konstrueres som enkeltstående midlertidige ansettelser.

Departementet legger til grunn at det her vil måtte foretas grenseoppganger i praksis, og at arbeidets varighet og dets karakter av å dekke en “merarbeidssituasjon”/om det fremstår som ekstraarbeid, vil være sentrale momenter i den forbindelse.

Når har deltidsansatt fortrinnsrett til fast ansettelse?

Ovennevnte innebærer at personer som uregelmessig tilkalles for å ta topper eller være vikarer, ikke har krav på fast stilling som tilsvarer arbeidstiden de 12 siste månedene. Dersom bedriften imidlertid benytter ekstrahjelp i faste løpende vakter er dette en omgåelse som kan medføre at vedkommende blir å betrakte som deltidsansatt og således har en fortrinnsrett til fast ansettelse. Det følger av § 14a at arbeidsgiver årlig skal drøfte bruken deltid med de tillitsvalgte. Det anbefales at det føres referat fra møtet. I praksis betyr reglene at man skal se etter arbeidskraft blant eksisterende ansatte før man annonserer etter nye medarbeidere.

Spørsmål:

Peder hadde gjort avtale om å arbeide fra mandag til torsdag fra kl. 07.00. til kl. 16.00.(9×4=36 timer). Peder krevet overtidsbetaling fordi han arbeidet mer enn 8 timer om dagen. Lars Holm nektet å imøtekomme kravet. Hvem har rett?

Svar:

Lars har rett. Loven er ikke til hinder for at man avtaler 9 timers dager. Derimot har loven et forbud mot å arbeide mer enn 40(38) timer pr. uke noe som vil bety at fem dagers arbeid a 9 timer vil utløse overtid. For fullstendighetens skyld skal det påpekes at man i forbindelse med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i noen tilfeller kan avtale 10 timers arbeidsdag uten at dette blir betraktet som overtid.