Fortrinnsrett for deltidsansatte

Arbeidsmiljøloven gir ansatte arbeidstakere fortrinnsrett til utvidet arbeidstid når det eksisterer ledige stillinger som skal besettes. Ansatte har fortrinnsrett fremfor eksterne søkere. Hensikten er at man, som arbeidstaker, skal få en inntekt som det er mulig leve av.

Hjemmelen for fortrinnsretten følger av arbeidsmiljølovens § 14 -3. Fortrinnsretten gjelder ikke bare stillinger med de samme arbeidsoppgavene, men omfatter også andre stillinger dersom kvalifikasjonene er til stede.

Hvem har rett på utvidet arbeidstid?

Alle ansatte arbeidstakere har rett til utvidet arbeidstid dersom det er ledige stillinger. Det stilles verken krav om lang ansettelse eller at man allerede har en viss stillingsbrøk. Det fremgår ikke av loven om arbeidstakere som er midlertidig ansatt (herunder også ekstrahjelp) har fortrinnsrett til utvidet arbeidstid. Loven kunne med fordel vært klarere på dette punkt. Vilkåret er at man er kvalifisert og at endringen ikke vil skape vesentlige ulemper for virksomheten. Et eksempel på at fortrinnsretten kan skape vesentlige ulemper inntrer dersom bruken av fortrinnsretten vil innebære at andre arbeidstakere vil få vanskeligere arbeidstider (flere nattevakter o.l.).

Hvordan skal tilbudet fremsettes?

Det er ikke et krav at konkrete tilbud skal gis den enkelte arbeidstaker av arbeidsgiver når det eksisterer ledige stillinger. Det er tilstrekkelig at arbeidsgiver utlyser den ledige stillingen internt slik at arbeidstaker kan søke om utvidet arbeidstid.

Kan arbeidstaker kreve å få deler av den nye stillingen?

Dersom arbeidstaker har en 50% stilling og den utlyste stillingen er en 75% stilling, er utgangspunktet at arbeidstaker kan søke om å komme opp til 100% stilling med mindre dette skaper problemer med å få besatt den gjenværende 25% stillingen. Drøftingsplikt. Arbeidsgiver har plikt til å drøfte spørsmålet med arbeidstaker før beslutning tas med mindre arbeidstaker ikke ønsker drøftinger.

Unntak fra fortrinnsretten

Arbeidstakere som er sagt opp på grunn av rasjonalisering, har fortrinnsrett til nytt arbeid dersom det blir ledige stillinger. Oppsagte arbeidstakere har fortrinnsrett som går foran ansatte arbeidstakere som ønsker utvidet arbeidstid.

Tvister

Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte avgjøres av tvisteløsningsnemnda.