Hva er varsling?

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass.

Et varsel vil være en ytring. Om ytringen skal regnes som et varsel etter arbeidsmiljøloven avhenger av om hvem som sier ifra om dette og om det som det sies i fra om, er kritikkverdig.

Det er ikke avgjørende hva dette kalles, f.eks. avvik, bekymringsmelding, varsel eller klage, men innholdet og hvem som sier ifra.

Hva regnes som kritikkverdige forhold?

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med:

  • Lover og regler
  • Skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
  • Etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet

Lovbrudd og straffbare forhold vil alltid regnes som kritikkverdige forhold. Det kan være vanskeligere å vurdere om etiske normer i samfunnet er overtrådt.

I arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2) gis det eksempler på kritikkverdige forhold. Dette gjelder blant annet følgende forhold; fare for liv eller helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø samt brudd på personopplysningssikkerheten.

Når det gjelder fare for liv og helse, kan dette være mangel på rutiner, tiltak eller teknisk utstyr som kan føre til at noen utsettes for livsfare eller forverret helsetilstand.

Når det gjelder fare for klima eller miljø kan dette være for eksempel brudd på forurensningsloven og klimakvoteloven.

Når det gjelder korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet kan dette være arbeidslivskriminalitet, bedrageri, underslag, konkurskriminalitet mv.

Når det gjelder myndighetsmisbruk kan dette være at offentlig myndighet bruker sin myndighet på en uforsvarlig måte ved at den tar utenforliggende hensyn, utøver usaklig forskjellsbehandling eller tar klart urimelige avgjørelser.

Hva angår uforsvarlig arbeidsmiljø kan dette være forhold som innvirker på psykisk og fysisk helse som for eksempel trakassering.

Brudd på personopplysningssikkerheten kan være for eksempel ulovlig spredning eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller behandlet på annen måte.

Hva regnes ikke som kritikkverdige forhold?

Dette vil gjelde ytringer som kun gjelder arbeidstakerens eget arbeidsforhold som for eksempel misnøye med lønn, arbeidsmengde, fordeling av arbeidsoppgaver. Heller ikke ytringer om forhold som arbeidstakeren mener er kritikkverdig ut i fra egen politisk eller etisk vurdering regnes som varsling.

Hvem har rett til å varsle om kritikkverdige forhold?

Alle arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Videre har også innleide arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten som denne er leid inn i. Dette følger av arbeidsmiljøloven kap. 2A.

Retten til å varsle gjelder ikke bare der det foreligger et tydelig arbeidstaker/arbeidsgiverforhold, for eksempel elever, vernepliktige, pasienter mv.

Hvordan kan man varsle?

Arbeidstaker kan alltid varsle internt til arbeidsgiver eller til en representant for arbeidsgiver eller via verneombud, tillitsvalg eller advokat.

Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til offentlig myndighet eller offentlig tilsynsmyndighet slik som Arbeidstilsynet, Statsforvalteren mv.

Det er også en mulighet til å varsle anonymt, men et anonymt varsel kan begrense arbeidsgivers mulighet til å følge opp dette.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker bistand vedrørende dette temaet eller andre arbeidsrettslige temaer. Artikkelforfatteren er partner i arbeidsrettsavdelingen hos Langseth Advokatfirma DA.