Hva har jeg krav på i en sluttpakke?

Når arbeidsgiver varsler nedbemanning, kan jeg kreve en sluttpakke isteden? Hvor mye har jeg i så fall krav på i sluttpakke?

Hva er en sluttpakke?

Med en sluttpakke mener vi som regel en avtale om at en ansatt fratrer sin stilling mot en økonomisk kompensasjon.

Når har jeg krav på en sluttpakke?

Det finnes ingen generelle regler om sluttpakke i arbeidsmiljøloven. En sluttpakke er en avtale som fremforhandles ved frivillighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For arbeidsgiver kan det ha en verdi å få avsluttet et arbeidsforhold uten konflikt, og heller betale noen kroner for det. Også for arbeidstaker kan en tvist om oppsigelse er gyldig være belastende. Da kan det være gunstigere å få en økonomisk kompensasjon og heller fratre frivillig.

For at din arbeidsgiver i det hele tatt skal kunne foreta en nedbemanning, må det foreligge saklig grunn. Behov for å kutte kostnader vil normalt gi saklig grunn, så som regel er ikke det den største utfordringen. Det neste arbeidsgiver må gjøre, er å definere en utvalgskrets. Det vil si en krets av medarbeidere det skal nedbemannes blant. Som utgangspunkt er hele virksomheten utvalgskrets, men det kan finnes saklig grunn til å lage utvalgskretsen smalere.

Så må det defineres utvalgskriterier, og det bør gjøres i samarbeid med tillitsvalgte. Utvalgskriterier kan være kompetanse, ansiennitet osv. Først når alt dette er gjort, kan det være mulig med individuelle drøftingsmøter. Der skal det drøftes med hver enkelt opp mot utvalgskriteriene og dessuten hvilke konsekvenser en oppsigelse vil få for den enkelte.

Det skal vurderes alternativer til oppsigelse, og da er omplassering naturlig å vurdere. Du vil også ha fortrinnsrett til stillinger du er kvalifisert for.

Selve oppsigelsen må følge strenge formkrav.

Som du skjønner er det mange fallgruber for arbeidsgiver ved nedbemanning. Og dersom det oppstår tvist om oppsigelsens gyldighet, har du rett til å stå i stillingen helt til tvisten er avgjort. Dersom arbeidsgiver har begått feil i nedbemanningsprosessen, kan det være ekstra motiverende for arbeidsgiver å heller tilby en sluttpakke for å løse problemet.

Hvor mye kan jeg kreve i sluttpakke?

Ettersom sluttpakke ikke er noe du kan kreve etter arbeidsmiljøloven, blir det helt avgjørende hva du kan klare å forhandle deg til. Hvorvidt arbeidsgiver har trådt feil i prosessen, kan ha betydning, men selvsagt også hvor god økonomi virksomheten har.

Fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestid er ofte et minimumskrav fra arbeidstaker. I noen saker er det mulig å forhandle frem en etterlønn i tillegg. Etterlønnen vil ofte bli utmålt som et antall månedslønner.

Trenger jeg advokat?

Arbeidsmiljøloven gir et sterkt vern for arbeidstaker. En advokat vil kjenne til hvordan disse reglene kan gi deg muligheter til å forhandle frem en best mulig sluttpakke.

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med saker om arbeidsrett i mer enn 20 år.