Hvordan kan arbeidsgiver sikre immaterielle rettigheter?

Bakgrunnen for at dette vil være interessant for arbeidsgiver, er bl.a. at det vil kunne være av  avgjørende betydning for å sikre virksomhetens fremtid, sikre konkurransefortrinn mv. Det er viktig at arbeidsgiver sikrer at denne kan utnytte den ansattes oppfinnelser o.l.

Hva er immaterielle rettigheter (IPR)?

Det refererer seg til beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid, logo, navn, industrielle rettigheter som patent, varemerke og design, åndsverk, opphavsrett, domener og forretningshemmeligheter med mer.

Hva er utgangspunktet?

Den ansatte har som utgangspunkt samme rett til sine egne oppfinnelser som andre hvis ikke annet følger av lovens regler eller annet er avtalt. For patenterbare oppfinnelser som gjøres i et arbeidsforhold gjelder arbeidstakeroppfinnelsesloven.

Arbeidstakeroppfinnelsesloven (atol)

Loven gjelder ikke design, utvikling av varemerker eller andre kjennetegn, eller verk som kan beskyttes etter reglene om opphavsrett. Det er et vilkår for at loven skal kunne anvendes at det er en patenterbar oppfinnelse i Norge. Loven gjelder imidlertid uavhengig av om oppfinnelsen faktisk blir patentert.

Loven gir uttømmende regler for når en arbeidsgiver kan kreve rettighetene enten helt eller delvis overdratt til seg, eller til å kunne utnytte oppfinnelsen, dvs. bruksrett eller lisens.

Dersom det ikke foreligger noen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, vil atol § 4 regulere i hvilken grad arbeidsgiver har rett til oppfinnelser som er gjort av arbeidstaker. Retten begrenses i praksis av forskjellige bestemmelser slik som atol § 4, arbeidsavtalen eller annet særskilt regelverk som personalreglement m.v.

Dersom det skal oppstå en rett for arbeidsgiveren må utnyttelsen av oppfinnelsen falle innenfor bedriftens virksomhetsområde. Dette er et absolutt krav både for eiendomsrett og bruksrett. Dersom oppfinnelsen ligger utenfor arbeidsgiverens virksomhetsområde, har ikke arbeidsgiveren rettigheter til oppfinnelsen.  Det må foretas en konkret vurdering av hva som skal anses som en bedrifts virksomhetsområde. Det antas også å dekke nærliggende utvidelsesområder, og er derfor ikke bare begrenset til områder bedriften driver virksomhet innen fra før.

Hvor stor rett arbeidsgiver kan kreve å overta vil avhenge av hvor nær forbindelse det er mellom oppfinnerens ansettelsesforhold og den oppfinnelsen som er gjort.

Arbeidstakers varslingsplikt

Etter oppfinnelsen er gjort, har arbeidstaker plikt til å varsle arbeidsgiver skriftlig om denne uten unødig opphold, jfr. atol § 5. Arbeidsgiver må på sin side gi skriftlig beskjed til oppfinner innen 4 måneder fra varselet ble mottatt om de ønsker rettigheter til oppfinnelsen, jfr. atol § 6.

Krav på vederlag

For en overgang av slike rettigheter som nevnt ovenfor skal det som et utgangspunkt betales et vederlag til arbeidstaker, jfr. atol § 7.

Denne bestemmelsen er ufravikelig, men loven kan som hovedregel fravikes ved avtale, jfr. atol § 2.

Det kan være fornuftig å utarbeide en avtale mellom arbeidsgiver og den ansatte ved inngåelsen av arbeidsavtalen som nærmere regulerer rettighetene til partene. Det er også mulighet å inngå avtale på et senere tidspunkt.

Vi bistår deg gjerne med å sikre immaterielle rettigheter eller med andre arbeidsrettslige problemstillinger.