Kan en arbeidstaker kreve å få tariffavtale?

Kan en av dine ansatte kreve å få tariffavtale?

 

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Dette følger av arbeidstvistloven § 1. På arbeidstakersiden er det altså bare en fagforening som kan være part.

 

Hvem kan kreve en tariffavtale?

Det er enten fagforeningen, arbeidsgiveren eller en sammenslutning av arbeidsgivere som kan kreve forhandlinger om en tariffavtale. Det følger av arbeidstvistloven § 3. En enkelt arbeidstaker er altså ikke i posisjon til å kreve tariffavtale. Og det er videre bare forhandlinger om tariffavtale man kan kreve. Men dersom den annen part ikke møter til forhandlinger, eller dersom man ikke kommer til enighet om en tariffavtale bestemmer loven at man lovlig kan gå til aksjoner som streik eller lockout.

 

Hva kan være fordelene for en arbeidsgiver med en tariffavtale?

Enkelte arbeidsgivere ser det som en fordel med tariffavtaler fordi det kan gi standardiserte løsninger med færre individuelle forhandlinger. Det kan også oppfattes som ryddig for arbeidstakere slik at man på den måten blir en attraktiv arbeidsgiver.

 

Hva kan være ulempene for en arbeidsgiver med en tariffavtale?

Tariffavtalene kan innebære brede ordninger med goder til samtlige ansatte som medfører økte kostnader. Mulighetene for individuelle løsninger kan bli redusert. Dermed kan det bli vanskeligere å ta hensyn til individuelle prestasjoner eller særegenheter ved den enkelte virksomhet. Dette kan samtidig være en av grunnene til at den ansatte krever tariffavtale.

 

Hvordan bør arbeidsgiver svare på et krav om tariffavtale?

Ettersom fagforeningen har krav på forhandlinger, bør arbeidsgiver snarest ta initiativ til dette etter at krav et er mottatt. I forhandlingene kan man gjerne høre om det er spesielle forhold fagforeningen oppfatter som særlig viktig å få regulert. Et alternativ til tariffavtale kan være at det bestemmes endringer i arbeidsavtaler eller arbeidsreglement.

 

Må også arbeidsgiver være organisert dersom man inngår en tariffavtale?

En arbeidsgiver kan fritt velge om man vil slutte seg til en arbeidsgiverforening eller ikke. Dette gjelder selv om man blir enige om å følge en standardavtale fremforhandlet av en sentral arbeidsgiverforening.

 

Audun Lillestølen, Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med arbeidsrett i mer enn 20 år.