Konkurranseklausuler i ansettelsesforhold

Skrevet av Christian J. Aubert.

 

 

Med virkning fra 2016 har arbeidsmiljøloven fått et nytt kapittel (kapittel 14A) som regulerer bruken av konkurranseklausuler i ansettelsesforhold. En konkurranseklausul er en bestemmelse i ansettelsesavtalen som begrenser arbeidstakers mulighet til å gå over i annet arbeid.

Lovendringen innebærer en detaljregulering av arbeidsgivers mulighet til å benytte konkurranseklausuler. En av konsekvensene av lovendringen er at arbeidsgiver nå bør gjennomgå eksisterende ansettelsesavtaler med sikte på å luke ut rettsstridige konkurranseklausuler. Det er grunn til å anta at de fleste konkurranseklausuler som benyttes i dag ikke er i samsvar med arbeidsmiljølovens nye regler. Nedenfor skal hovedprinsippene i de nye reglene om konkurranseklausuler nevnes.

Hovedprinsipper for konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler må være skriftlige for å være gyldige og de kan aldri gis virkning for lengre perioder enn et år fra arbeidsforholdets avslutning.Konkurranseklausulen bortfaller dersom arbeidstaker blir oppsagt og oppsigelsen er usaklig. Det samme gjelder hvis arbeidstaker sier opp stillingen som følge av arbeidsgivers mislighold; for eksempel manglende lønnsutbetaling.

Arbeidstaker kan til enhver tid be om at arbeidsgiver, innen 4 uker, redegjør for om en konkurranseklausul vil bli benyttet dersom arbeidstaker slutter. Det tenkes her på situasjonen hvor arbeidstaker vurderer å gå over til en annen arbeidsgiver.

Ved oppsigelse fra en av partene, skal arbeidsgiver uoppfordret redegjøre for hvorvidt en eksisterende klausul vil bli påberopt.

Den viktigste endringen er imidlertid at arbeidsgiver som hovedregel må betale full lønn i hele perioden hvor klausulen får virkning. Bruk av konkurranseklausuler vil derfor bli kostbart for arbeidsgiver. Endringen er for øvrig sammenfallende med eksisterende rettspraksis.

De nye reglene om konkurranseklausuler gjelder ikke for virksomhetens øverste leder dersom lederen skriftlig har frasagt seg rettighetene mot rett til etterlønn. Loven setter også forbud mot at arbeidsgivere avtaler med andre firmaer at de ikke skal ansette arbeidstakeren. Lovendringen vil medføre at det kun unntaksvis vil være hensiktsmessig for en arbeidsgiver å benytte seg av konkurranseklausuler hvor arbeidstaker hindres å gå over i annet arbeid.

Kundeklausuler

Lovendringen omfatter også kundeklausuler; det vil si avtaler om at arbeidstaker ikke kan kontakte arbeidsgivers kunder i en periode før og etter fratreden. Slike klausuler forbys ikke, men det er et krav at klausulen bare omfatter kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar de siste to årene før oppsigelsen. Denne type klausuler kan være av interesse for mange bedrifter og kan hindre avskalling av eksisterende kunder.

Ta gjerne kontakt med partner og advokat Christian J. Aubert vedrørende dine spørsmål i forbindelse med konkurranseklausuler i ansettelsesforhold.

Les gjerne våre andre artikler:
Rådgivende legers rolle ved personskader – skrevet av personskadeadvokat Einar I. Lohne
Forsvarets veteraner – Erstatning – skrevet av Norges ledende personskadeadvokater
Kan man stole på Pasientskadenemndas (PSNs) vedtak? – skrevet av personskadeadvokat Else-Marie Merckoll
Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 – skrevet av personskadeadvokat Einar I. Lohne
Klient vant frem i lagmannsretten i en personskadesak – skrevet av personskadeadvokat Else-Marie Merckoll
Adgang til gjenopptak av erstatningsoppgjør – skrevet av personskadeadvokat Einar I. Lohne
Fremtidsfullmakt – Alternativ til vergemål – skrevet av partner/advokat Else-Marie Merckoll og advokatfullmektig Camilla Neuberth
Dom: Høyesterett har avsagt prinsipiell dom om innløsning i tomtefesteforhold – skrevet av partner/advokat Pan Farmakis
Klient vant i lagmannsretten vedrørende tvist om bodleie – skrevet av partner/advokat Pan Farmakis