Lojalitetsplikt i arbeidsforhold

Er det illojalt for en ansatt å starte konkurrerende virksomhet til arbeidsgiver?

Generelt kan det slås fast at det i ansettelsesforhold, som i andre kontraktsforhold, eksisterer en lojalitetsplikt mellom partene. Utfordringene oppstår når den ansatte planlegger å slutte, enten for å gå over i et annet ansettelsesforhold i en konkurrerende virksomhet eller for å starte konkurrerende virksomhet til sin nåværende arbeidsgiver.

Mange saker har blitt brakt inn for rettsapparatet av frustrerte arbeidsgivere, som har krevd erstatning for økonomisk tap og hvor arbeidsgiver har påstått at arbeidstaker har opptrådt illojalt i forbindelse med overgangen til nytt arbeide/egen virksomhet.

Nesten i alle saker taper arbeidsgiver og den ansatte blir frifunnet for kravet om økonomisk erstatning.

Utgangspunktet er at en arbeidstaker står fritt til å ta ansettelse i konkurrerende virksomhet, eller at den ansatte står fritt til selv å etablere konkurrerende virksomhet. I den forbindelse kan den ansatte også benytte de kunnskaper av faglig karakter og det kontaktnett som er ervervet hos tidligere arbeidsgiver.

Hvordan kan arbeidsgiver hindre arbeidstaker i å starte konkurrerende virksomhet

Den eneste muligheten arbeidsgiver har til å begrense arbeidstakers mulighet til å gå over i konkurrerende virksomhet, er gjennom konkurranseklausuler som er avtalt med arbeidstaker. Reglene om konkurranseklausuler ble inntatt i Arbeidsmiljølovens kapittel 14A i desember 2015. Kapittelet begrenser arbeidsgivers mulighet til å binde opp arbeidstaker gjennom konkurranseklausuler. Sterkt forenklet er en avtale som hindrer arbeidstaker i å gå over i konkurrerende virksomhet bare gyldig hvis arbeidsgiver betaler lønn hvis arbeidstaker settes i «karantene». Bruk av konkurranseklausuler vil, bare av denne årsak, kun bli benyttet unntaksvis. I praksis vil dette gjelde stillinger hvor arbeidstaker får innsikt i spesiell «know how» gjennom sin stilling. Eksempelvis utvikling av dataprogrammer og annet utviklingsarbeid som ikke er patentert.

Hva regnes som manglende lojalitet

Arbeidstakers lojalitetsplikt går hovedsakelig ut på at arbeidstiden hos eksisterende arbeidsgiver ikke kan benyttes til å etablere ny virksomhet. Heller ikke kan arbeidstaker
medbringe materiale som tilhører tidligere arbeidsgiver over i nye prosjekter. På et gitt tidspunkt må også arbeidstaker informere sin arbeidsgiver om sine planer om konkurrerende virksomhet. Arbeidstaker kan heller ikke forsøke å medbringe arbeidsgivers kunder til sin kommende virksomhet.

Rettspraksis er full av eksempler på at arbeidstaker i utgangspunktet har brutt lojalitetsplikten. Når tidligere arbeidsgiver likevel sjelden vinner frem i rettsapparatet skyldes dette at gammel arbeidsgiver ikke har de nødvendige bevis for illojal opptreden eller for at det foreligger et økonomisk tap.

Unntak fra hovedregelen

I Rt-1990-607 fikk arbeidsgiver medhold i at det forelå illojal opptreden og arbeidstaker ble dømt til å betale et betydelig beløp i erstatning. Typisk for saken var at arbeidstakerne planla oppstart av egen virksomhet mens ansettelsesforholdet løp; herunder benyttet lønnet arbeidstid til å bygge opp egen virksomhet samtidig som dette ble skjult for arbeidsgiver.

Konklusjon

En generell konklusjon går ut på at alle arbeidstakere står fritt til å ta nye ansettelsesforhold innenfor samme type virksomhet eller at man kan starte egen konkurrerende virksomhet uten at dette betraktes som illojalt.