Nedbemanning i konsern

NEDBEMANNING I KONSERN

Nedbemanning i konsern eller selskaper som er del av et konsern innebærer komplekse juridiske og praktiske utfordringer. Dette krever grundig forståelse av arbeidsrettslige regler, konsernstruktur og de spesifikke forholdene i de berørte selskapene. Nedenfor presenteres en oversikt over de nyeste reglene på området.

Arbeidsmiljøloven setter rammene for hvordan nedbemanning skal håndteres, inkludert krav til saksbehandling, drøftelsesmøter og kriterier for utvelgelse av ansatte som skal sies opp.

Krav til saklig grunn

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn for oppsigelse, for eksempel økonomiske årsaker, effektivisering eller omorganisering.

“Annet passende arbeid”

Ved nedbemanning hos en arbeidsgiver som inngår i et konsern vil plikten til å tilby “annet arbeid” ikke bare gjelde arbeidsgiverselskapet. En oppsigelse grunnet i virksomhetens forhold vil ikke være saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren i konsernet.

Drøftelsesmøte

Før en oppsigelse kan gjennomføres, skal arbeidsgiver avholde drøftelsesmøte med den ansatte for å diskutere grunnlaget for oppsigelsen.

Utvidet drøftingsplikt og informasjonsflyt

I konsern med virksomheter som til sammen sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere gjelder nye regler og krav knyttet til informasjon og drøfting. Morselskapet skal etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom selskapene i konsernet.

Hvilke selskaper inngår arbeidsmiljølovens konserndefinisjon, jfr. aml. § 8-4, 4.ledd.

I følge definisjonen er det ikke bare norske aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, allmennaksjeselskaper og interkommunale selskaper som omfattes. Etter arbeidsmiljølovens konserndefinisjon kan “konsernspissen” ikke bare være et norsk selskap, men også en stiftelse, samvirkeforetak, forening eller utenlandsk selskap.

Fortrinnsrett for arbeidstakere

Fortrinnsrett for arbeidstakere som gis oppsigelse grunnet virksomhetens forhold er tilsvarende utvidet til en ny ansettelse i andre virksomheter i hele konsernet, som arbeidstaker er kvalifisert for.

Krav til oppsigelsen

Det stilles nye krav til oppsigelsen for arbeidsgivere som inngår i konsern. Det skal fremgå av oppsigelsen hvilke selskaper som inngår i konsernet på oppsigelsestidspunktet.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker vår bistand til en nedbemanningsprosess. Artikkelforfatteren er partner i arbeidsrettsavdelingen hos Langseth Advokatfirma DA og påtar seg jevnlig prosessoppdrag og annen bistand innenfor fagfeltet.