NYE KRAV TIL ARBEIDSAVTALEN

Nye utviklinger innenfor arbeidsretten skjer stadig vekk. Det er avgjørende å holde seg oppdatert. Fra 1. juli 2024 trer nye regler i kraft. Arbeidsgivere må være oppmerksomme på disse, inkludert strengere krav til arbeidsavtaler. For å oppfylle de nye lovkravene, må arbeidsgivere oppdatere sine arbeidsavtaler. Arbeidsmiljøloven § 14-6 gir en oversikt over hvilke krav som stilles. I denne artikkelen er fokus på det som er nytt.

Arbeidssted

Dersom det ikke eksisterer fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme sitt arbeidssted, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.

Oppsigelsesfrister og opphør av arbeidsforhold

En av de mest betydningsfulle endringene er nye krav til arbeidsavtaler. Avtalen må nå inneholde flere detaljer enn før. For eksempel må arbeidsavtalen inneholde detaljer om opphør av arbeidsforhold. Dette inkluderer formkrav og oppsigelsesfrister. Dersom en ansatt må si opp med en måneds varsel, må dette klart fremgå av avtalen.

Nærmere om lønn og andre tillegg

Videre må arbeidsavtalen spesifisere lønn og tillegg. Dette inkluderer basislønn, overtidstillegg, bonuser og andre kompensasjoner.

Rett til betalt fravær

Arbeidsgiver må også opplyse om rett til eventuelt annet betalt fravær enn ferie. Dette inkluderer sykefravær eller velferdspermisjoner.

Kompetanseutvikling

Arbeidsgivere må opplyse om rett til kompetanseutvikling de eventuelt tilbyr. Eksempler er kurs, seminarer eller videreutdanning.

Vaktordning

Det skal også beskrives ordninger for vaktendringer. Dette inkluderer arbeid utover avtalt arbeidstid og kompensasjon for slikt arbeid.

Ytelser til sosial trygghet

Arbeidsavtalen må inneholde detaljer om ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver tilbyr. Det skal også oppgis navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver. Dette kan være pensjons- og forsikringsordninger.

Fristen for å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale reduseres fra én måned til sju dager. De nye kravene gjelder for alle arbeidsavtaler inngått etter 1. juli 2024. Arbeidsgivere må oppdatere sine arbeidsavtaler for å sikre samsvar med de nye lovkravene.

Eksisterende arbeidsavtaler trenger ikke oppdateres med mindre arbeidstaker ber om det. I slike tilfeller må arbeidsavtalen suppleres med de nye kravene. Dette må gjøres innen to måneder etter forespørselen fra arbeidstaker.

Ved endringer i arbeidsforholdet skal dette inkluderes i arbeidsavtalen. Dette må gjøres så tidlig som mulig, og senest den dagen endringen trer i kraft.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker vår bistand til å oppdatere dine arbeidsavtaler. Artikkelforfatteren er partner i arbeidsrettsavdelingen hos Langseth Advokatfirma DA og påtar seg jevnlig prosessoppdrag og annen bistand innenfor fagfeltet.