Nye regler om innleie av arbeidskraft. Hva er egentlig nytt?

Den 1. april 2023 ble det innført nye regler som begrenser mulighetene til innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå. Reglene er gitt i arbeidsmiljøloven og i forskrift. Men hva er egentlig nytt, og hvilke konsekvenser får det? Nedenfor får du vite om noe av det viktigste.

Innleie ved arbeid av midlertidig karakter

Du har ikke lenger adgang til å leie inn arbeidskraft selv om arbeidet har en midlertidig karakter. Det betyr at ved en arbeidstopp eller typisk sesongarbeid kan du ikke leie inn fra et bemanningsbyrå. Jordbærdyrkerne kan for eksempel ikke få plukket sine bær ved slik innleid arbeidskraft. Heller ikke ved avgrensede prosjekter er det mulig med innleie.

Rett til fast ansettelse

Nytt er også at en som har vært innleid sammenhengende i mer enn 3 år har rett til fast ansettelse hos innleier. Det skal ikke gjøres fradrag for eventuelle sykdomsperioder.

Forbud mot innleie til byggebransjen på Østlandet

En av endringene som får store konsekvenser er et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak til byggebransjen på Østlandet. Konkret gjelder forbudet Oslo, Viken og det tidligere Vestfold.

Finnes det unntak?

I helse- og omsorgssektoren finnes en særlig adgang til å leie inn helsepersonell ved arbeid av midlertidig karakter. Dette må i så fall skje for å sikre forsvarlige helsetjenester. Unntaket omfatter også private tilbydere.

Videre finnes en generell mulighet for å leie inn arbeidstakere med spesialkompetanse. Vilkåret er at de skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i et klart avgrenset prosjekt.

For en virksomhet som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett gjelder også et unntak. Da kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale  om tidsbegrenset innleie. De tillitsvalgte må i så fall representere et flertall av den arbeidskategori innleien gjelder.

Finnes det gode alternativer til innleie fra bemanningsbyrå?

Selv om innleie fra bemanningsbyrå i mange virksomheter har bli’tt utelukket, kan det være mulig å leie inn arbeidskraft fra en produksjonsbedrift. Tanken er at en produksjonsbedrift med manglende arbeidskraft skal kunne leie inn fra en virksomhet med overskuddskapasitet. Vilkårene for slik innleie er detaljerte, og det må foretas en nøye vurdering. Men i enkelte tilfeller kan dette være en praktisk løsning.

Et alternativ kan være å gjøre den tidligere utleier av arbeidskraft til underentreprenør med eget resultatansvar. Også her finnes mange vilkår man må passe på, men i praksis kan også dette fungere i en del tilfeller.

Trenger jeg advokat?

Vi har erfaring med å sette opp skreddersydde løsninger som passer for en konkret virksomhet. Det finnes fremdeles et mulighetsrom som en advokat kan vise hvordan kan utnyttes.

 

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med saker om arbeidsrett i mer enn 20 år.