Nye regler for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere

Fra 1. juli 2011 er det nye regler for arbeidsgivers plikt til å følge opp det ansatte som er sykmeldte. De nye reglene gjelder for de som er sykmeldte fra 1. juli 2011. Oversikten nedenfor gir en kortfattet fremstilling av de nye reglene;

Oppfølgingsplan:

• Frist for utarbeidelse av oppfølgingsplan fremskyndes til fire uker, tidligere var fristen 6 uker. Denne skal nå også sendes til den sykmeldte.

Dialogmøte:
• Arbeidsgiver skal avholde ”dialogmøte 1” også for arbeidstakere med gradert sykmelding (tidligere gjaldt regelen kun de som var 100 % sykemeldt).
• ”Dialogmøte 1” skal avholdes senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært borte fra arbeidet som følge av sykdom eller lignende, i dag 12 uker. Sykemelder skal i større grad enn før delta i dialogmøter, såfremt vedkommende ikke selv ønsker det eller det ikke anses hensiktsmessig. Kravet her er strengere enn tidligere.
Rapportering til NAV:

• Folketrygdlovens regler om arbeidsgivers plikter til å rapportere om oppfølgingsarbeidet er supplert og presisert. Arbeidsgiver plikter blant annet innen 9 uker å gi Nav skriftlig melding om at utarbeidelse av oppfølgingsplan er overholdt, om ”dialogmøte 1” er avholdt og om den sykmeldte er innkalt og eventuelt har deltatt i dialogmøtet. Som arbeidsgiver skal du sende oppfølgingsplanen sammen med rapporteringsskjema. Dette kan sendes elektronisk via Altinn.

Sanksjoner:
• Det er innført sanksjoner ved brudd på arbeidsgivers plikter i oppfølgingsarbeidet. Dersom arbeidsgiver bryter fristene for rapportering om oppfølgingsarbeidet skal det gis varsel med tre ukers frist for overholdelse av pliktene. Dersom arbeidsgiver ikke overholder pliktene innen varslingsfristen, kan Nav fatte vedtak om gebyr inntil seks rettsgebyr – det vil si kr 5160,- år 2011 – for manglende overholdelse av reglene om oppfølgingsplan, herunder manglende innsending av selve planen. Tilsvarende gebyr kan ilegges ved manglende overholdelse av reglene om dialogmøte etter arbeidsmiljøloven, herunder manglende opplysninger om sykmelder er innkalt til og eventuelt har deltatt i møtet.

For mer informasjon, se www.nav.no eller Raskere tilbake telefonen, tlf: 75426406