Oppsigelse i prøvetid

Hvilke regler gjelder for oppsigelse i prøvetid etter arbeidsmiljøloven? Hvilke rettigheter har arbeidstaker, og hvilke særregler gjelder i forhold til et alminnelig løpende arbeidsforhold?

Generelt om prøvetid

Prøvetid må etter arbeidsmiljøloven § 15-6 være avtalt skriftlig for at det skal være gyldig. Det kan avtales prøvetid på inntil seks måneder. Det finnes spesialregler om forlengelse av prøvetid ved fravær.

I prøvetiden er det viktig at det stilles klare forventninger til den ansatte. Underveis i prøvetiden må det foretas evaluering slik at eventuelle bekymringer kan avdekkes tidlig. Det er viktig at arbeidsgiver sørger for dokumentasjon for denne oppfølgingen. Det kan typisk være ved et lite referat eller en oppsummerende e-post etter hvert møte. Det er viktig at den ansatte får slike løpende tilbakemeldinger at han eller hun får reell mulighet til å forbedre sin ytelse.  

Før oppsigelsen

Dersom arbeidsgiver ser at arbeidstaker ikke tilpasser seg arbeidet, eller dersom den faglige dyktigheten eller påliteligheten er for svak, åpner arbeidsmiljøloven for oppsigelse i prøvetid. Rettspraksis har gjort det klart at terskelen for å gå til oppsigelse skal være lavere i prøvetiden enn i et alminnelig løpende arbeidsforhold.

Men det er fremdeles arbeidsgiver som må bevise at det foreligger saklig grunn til oppsigelse. For å oppfylle en slik bevisbyrde er det viktig med dokumentasjon fra den oppfølgingen som er nevnt ovenfor.

Før arbeidsgiver går til oppsigelse bør det også avholdes et drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Her bør grunnlaget for oppsigelsen drøftes, og det bør lages en enkel protokoll slik at alt er dokumentert.

Oppsigelsen

Det gjelder strenge formkrav til selve oppsigelsen for at den skal være gyldig. Ved oppsigelse i prøvetid er oppsigelsen 14 dager. Oppsigelsestiden regnes fra dato til dato og ikke fra slutten av måneden slik det er etter prøvetiden. Ved oppsigelse i prøvetid har den ansatte i utgangspunktet heller ikke rett til å stå i stilling inntil tvist om sakligheten er avgjort.

Trenger jeg advokat?

Som arbeidsgiver er det lett å trå feil. Det er strenge saksbehandlingsregler og formkrav. Når det gjøres feil, kan det ofte bli dyrt. Derfor er det et godt råd å bruke en arbeidsrettsadvokat som sparringpartner. Det er mye billigere enn å trå feil.

For arbeidstaker vil en advokat lett kunne ta en sjekk på om arbeidsgiver har oppfylt alle kravene, eller om det vil være lurt å kreve forhandlinger.

 

Audun Lillestølen, Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med arbeidsrett i mer enn 20 år.