Oppsigelse på grunn av alder

Den alminnelige aldersgrense

Etter Arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-13 a (1) er den alminnelige aldersgrense 72 år.

Denne aldersgrense ble innført med virkning fra 1. juli 2015.

Ved oppnådd aldersgrense kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker avslutter sitt arbeidsforhold uten at det oppgis noen begrunnelse for dette. Oppsigelse (i realiteten varsel) kan gis uten at arbeidstaker kan påberope ugyldig oppsigelse på grunn av manglende «saklig grunn».

Arbeidsgiver må sende skriftlig varsel om tidspunktet for arbeidstakers fratreden  – varslingsfristen er minimum seks måneder regnet fra første dag i måneden etter at melding er kommet frem til arbeidstakeren.

Før varsling gis skal arbeidsgiver ta initiativ til et møte med arbeidstaker.

Arbeidstaker som ønsker å avslutte sitt arbeidsforhold, må varsle om dette en måned før fratreden.

Enighet om fortsettelse av arbeidsforholdet etter oppnådd 72 års alder – særskilt om endringer av arbeidstakers rettigheter deretter

Ved enighet mellom partene kan ansettelsesforholdet fortsette etter at arbeidstaker har fylt 72 år.

Etter at arbeidstaker har fylt 72 år kan arbeidsgiver fastsettes endringer i arbeidstakers oppgaver og rettigheter:

  • Arbeidsgiver kan endre arbeidstakers arbeidsoppgaver.
  • Arbeidsgiver kan fastsette kortere varslingsplikt for fratreden – for eksempel en måned.
  • Arbeidsgiver kan beslutte at arbeidstakers stillingsvern ikke skal gjelde i den «utvidede» arbeidsperioden slik at følgende rettigheter for arbeidstaker bortfaller: Rett til drøftingsmøte, rett til forhandlingsmøte og rett til å bli stående i stillingen ved uenighet om det foreligger oppsigelsesgrunn.
  • Arbeidsgiver står også friere med henhold til å beslutte hvilken arbeidstaker av de som er fylt 72 år som skal benyttes til de oppgaver som ønskes gjennomført.

Unntak fra den alminnelige aldersgrense på 72 år

Dersom jobbinnholdet i bedriften eller bransjen er spesielt krevende kan det fastsettes en lavere aldersgrense dersom dette er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet (for eksempel for ansatte på sykehus og piloter) – som  hovedregel skal det ikke fastsettes en lavere aldersgrense enn 70 år.

Men: Unntaket fra den alminnelige aldersgrense skal gis begrenset rekkevidde dersom den lavere aldersgrense etter en konkret objektiv vurdering anses å være i strid med reglene om aldersdiskriminering. I så fall må arbeidstakeren påberope at kravet om fratreden er ugyldig etter den alminnelige regel i norsk arbeidsrett om at oppsigelser skal være saklig begrunnet.

Særskilt om bedriftsinterne aldersgrenser

Bedriftene kan fastsette bedriftsinterne aldersgrenser – begrenset nedad til 70 år.

En bedriftsintern aldersgrense kan anses som ugyldig dersom den ikke er saklig begrunnet og virker urimelig – og i strid med forbudet mot aldersdiskriminering.

Innføring av en bedriftsintern aldersgrense kan i prinsipp skje uten noen varslingsfrist.

Det er fastsatt visse lovkrav for å få godkjent en bedriftsintern aldersgrense på 70 år:

  • Grensen må være gjort kjent for arbeidstakerne. Det anbefales at det gjennomføres møter med representanter for de ansatte (for eksempel klubbformannen eller tillitsvalgt) forut for innføring av ny grense.
  • Forut for innføringen av aldersgrensen skal denne gjøres kjent for de ansatte i mail/brev, intranett og/eller i personalhåndboken.
  • Aldersgrensen skal praktiseres rettferdig/konsekvent av arbeidsgiver.
  • Arbeidstaker må ha en rett til tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Unntak: Dersom en lavere aldersgrense enn 72 år er inntatt i tariffavtale kan denne beholdes inntil tariffavtalen utløper – dog slik at den lavere aldersgrense kan gjelde i maksimalt i tre år regnet dra 1. juli 2015.