Regler for oppsigelsestid

Arbeidsmiljøloven inneholder strenge regler vedrørende gjensidig oppsigelsestid. Både som arbeidsgiver og arbeidstaker er det viktig at man har et godt innblikk i disse reglene.

Oppsigelsestidens utgangspunkt

For det første er det viktig å ha et innblikk i når oppsigelsen begynner å løpe. Mange tror at oppsigelsestiden løper fra den dagen man sier opp eller mottar en oppsigelse. Det er ikke riktig. Oppsigelsestiden løper fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har funnet sted. Dersom du har mottatt en oppsigelse fra arbeidsgiver 20. juni, vil det si at oppsigelsestiden begynner å løpe fra 1. juli. Ved en oppsigelsestid på en måned, skal arbeidsforholdet avsluttes 1. august.

Oppsigelsestidens lengde

For det andre er det viktig å ha innblikk i hvor lenge oppsigelsestiden løper. De fleste kontrakter regulerer dette, men også loven inneholder regler for oppsigelsestid. Det er ikke mulig for arbeidsgiver å sette en kortere frist enn det som reguleres i loven. Hovedregelen er en gjensidig oppsigelsestid på en måned, dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

Ansiennitet

Har du imidlertid vært ansatt i mer enn fem eller ti år, inneholder arbeidsmiljøloven regler som gir et ekstra vern. Oppsigelsesfristen skal i slike tilfeller være minimum to til seks måneder, avhengig av ansettelsestid og alder. Det er som sagt ikke lov for arbeidsgiver å sette en kortere tid enn lovens regler. Hvis arbeidsavtalen din gir en kortere oppsigelsestid enn det som reguleres av loven, er det lovens frister som gjelder. Minstekravet på to måneder gjelder dersom du har vært ansatt i samme virksomhet i minst fem år, men mindre enn ti år. Minstekravet på tre måneder gjelder for de som har vært ansatt i minst ti år. Hvis du har vært ansatt i minst ti år, har alderen din betydning for lengden på oppsigelsestiden.

Ansatte som er 50 år og eldre

Ved fylte 50 år må oppsigelsestiden være minst fire måneder, ved fylte 55 år fem måneder og ved fylte 60 år må den være minst seks måneder. De som er eldre og har vært ansatt lenge, har altså krav på høyere vern enn de som er yngre. Hensynet bak dette er at det kan være vanskeligere for de over 50 år å skaffe seg nytt arbeid på kort tid.

Ansatte i prøvetid

Hvis du fortsatt er under prøvetiden i virksomheten, gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. Tiden begynner å løpe fra datoen da oppsigelsen er mottatt.

Spesielt ved avskjed

Avskjed kjennetegnes av at arbeidstaker må gå på dagen. Det betyr at ingen av oppsigelsestidene over vil gjelde. Det er strenge vilkår som må være oppfylt for at en avskjed skal anses gyldig.

Oppsigelsestid og advokat

Siden det er strenge, ufravikelige regler for oppsigelsestid, anbefales det at du som arbeidsgiver tar kontakt med en advokat ved ansettelse av en ny arbeidstaker. Det er også viktig at arbeidstakere som skal inn i en ny stilling lar seg bistå av en advokat før underskriving av kontrakten. Det er bedre å være sikker på at kontrakten overholder lovens regler før ansettelsen, enn at man får en tvist om dette ved avslutning av arbeidsforholdet.