Retten til sykepenger

Det klare utgangspunktet er at alle ansatte har krav på 100% sykepenger. Folketrygdloven begrenser rettigheten i følgende tilfeller:

Arbeidstaker har en opptjeningstid på 4 uker; hvilket innebærer at den nyansatte ikke har krav på sykepenger de første 4 ukene selv om det foreligger legeerklæring. Ulovlig fravær i 4 ukersperioden medfører at 4 ukersperioden forlenges tilsvarende fraværets lengde.

Ekstrahjelp som tilkalles etter behov har krav på sykepenger etter 4 ukers perioden, men mister retten til sykepenger hvis det har vært et opphold i «oppdrag» på 14 dager.

Retten til å benytte egenmelding inntrer først etter to måneders ansettelse. Retten faller bort hvis det er et opphold i ansettelsesforholdet på 14 dager; noe som berører ekstrahjelp.

Arbeidsgiver kan velge å tilsidesette egenmelding eller legeerklæring dersom arbeidsgiver mener å ha grunnlag for å anta at sykefraværet ikke er reelt. NAV vil da vurdere om den ansatte har krav på sykepenger. Dersom NAV ikke deler arbeidsgivers vurdering, betaler NAV ut sykepenger til arbeidstaker og fremmer kravet ovenfor arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan fastholde sitt standpunkt og bringe saken inn for Ankenemda. Selv om Ankenemda, gir arbeidsgiver medhold, noe som skjer relativt ofte, beholder arbeidstaker sykepengene som er mottatt fra NAV med mindre klart trygdesvindel avdekkes.

Retten til sykepenger tapes hvis den sykemeldte reiser ut av Norge uten å ha søkt og har fått innvilget sykepenger under utenlandsoppholdet.

Arbeidstaker har ikke krav på sykepenger som overstiger folketrygdens grunnbeløp x 6. Begrensningen gjelder også i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver kan imidlertid inngå avtale med arbeidsgiver om at arbeidsgiver, i arbeidsgiverperioden eller under hele sykefraværet, skal betale 100 lønn. Etter arbeidsgiverperioden innebærer dette at arbeidsgiver betaler diffe-ransen mellom faktisk lønn og folketrygdlovens grunnbeløp x 6.

Etter 250 dager opphører retten til sykepenger fra trygden. Arbeidstakere mellom 67 – 70 år har bare krav på sykepenger fra NAV i 60 dager.

Det betales ikke sykepenger under løpende ferie, men arbeidstaker har en mulighet til å kreve ferien flyttet. Dersom arbeidstaker blir fraværende uten å underrette arbeidsgiver samme dag, tapes retten til sykepenger inntil underretning gis. Dette gjelder selv om arbeidstaker har innhentet legeerklæring, Unntak gjelder dersom arbeidstaker ikke har mulighet til å underrette arbeidsgiver, for eksempel etter en ulykke hvor arbeidstaker ikke har praktiske muligheter for å underrette arbeidsgiver. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver faller bort dersom sykemelding fra lege ikke er oversendt arbeidsgiver innen 14 dager fra arbeidsgiver kan kreve slik erklæring. Arbeidsgiver bør derfor sette en frist for innsendelse av sykemelding i ansettelsesavtalen eller i arbeidsreg-lementet.

Arbeidstakerens rett til sykepenger fra arbeidsgiveren faller bort når arbeidsforholdet opphører. En arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom arbeidstaker i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å fremlegge legeerklæring. Beslutningen om bare å godta fire egenmeldinger i året kan tas i ansettelsesavtalen eller konkret i hvert enkelt tilfelle.

Arbeidstaker har ikke rett til sykepenger under streik.