Kvinne som signerer ny kontrakt etter endringsoppsigelse. En mann i blå skjorte sitter i bakgrunnen.

Seier til arbeidstakerne i anke-saken mot Aleris Helse (Stendi)

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i anke-saken etter et gruppesøksmål anlagt mot Aleris Ungplan & BOI AS, del av helsekonsernet Aleris Helse (nå Stendi). Saksøkerne fikk fullt medhold i lagmannsretten – de er å anse som arbeidstakere.

 

Kort om sakens bakgrunn

Sakens bakgrunn: 24 omsorgsarbeidere hadde anlagt søksmål med anførsel om at de skulle ha vært ansatt som ordinære arbeidstakere, mens de i stedet har fungert som tilknyttede selvstendige næringsdrivende. Alle omsorgsarbeiderne hadde vært medlemmer i Fagforbundet og saksøkerne hadde fått bistand fra Fagforbundet i forbindelse med søksmålet. Aleris hevdet på sin side at det var ønskelig for saksøkerne å jobbe som selvstendig næringsdrivende, blant annet fordi de derfor har fått høyere godtgjørelse enn de ville ha fått ved vanlig lønnsutbetaling. Konsekvensen av omsorgsarbeidernes krav om å skulle være tilknyttet som ordinære arbeidstakere, vil være at saksøkerne da har krav på utbetaling av tarifftillegg, overtidstillegg, ferie og innmelding i bedriftens tjenestepensjonsordning mv. Med andre ord – de skulle hatt tilgang til goder som tilbys ordinære ansatte i bedrifter – goder som også er påkrevd av dagens lovverk for arbeidstakere.

Tingretten – foreløpig seier for arbeidsgiver

Tingretten ga kun 13 av 22 saksøkere delvis medhold – kun fire av de 13 ble vurdert til å ha fast ansettelse. Det ble også kun tilkjent et totalt erstatningsbeløp for alle saksøkere på ca. 1,1 MNOK. Samlet sett var det mulig å karakterisere dommen som en foreløpig seier for arbeidsgiveren – Aleris.

Full seier til arbeidstakerne i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett sin dom gir derimot saksøkerne (arbeidstakerne) fullt medhold. Lagmannsretten konkluderte med at de ansatte hele tiden skulle vært definert som arbeidstakere – ikke oppdragstakere. Aleris/Stendi ble derfor dømt til å betale erstatning til saksøkerne. Erstatningsbeløpet til arbeidstakerne ble satt til 24 MNOK pluss forsinkelsesrenter (opp fra 1,1 MNOK i tingrettens dom). Saksøkerne ble også tilkjent sakskostnader – til sammen 17 MNOK.

Dommens betydning og rekkevidde

Dommen er fremdeles ikke publisert i sin helhet, men sammenfatninger viser at arbeidstakerne fullt ut har blitt hørt med sin argumentasjon. Dette kan få betydning for vurderingen av hva som skal være en akseptabel grense mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, og innebære et enda sterkere vern mot at arbeidstakere blir plassert inn i konstruerte konsulentforhold. Avgjørelsen kan derfor innebære en endring/presisering av rettstilstanden knyttet til dette svært sentrale, arbeidsrettslige spørsmålet.

Kun foreløpig avgjørelse

Dommen er ikke rettskraftig – spørsmålet er derfor ikke endelig avklart. Dersom dommen skulle bli anket til Høyesterett, vil den endelige konklusjonen kunne bli annerledes.

Trenger du juridisk bistand?

Langseth Advokatfirma har spesialiserte advokater innen arbeidsrett. Hvis du har spørsmål om ditt arbeidsforhold, kan vi bistå med dette.