Skatt på tips

Nå tettes et av skattelovgivingens siste hull. Arbeidsgiver har frem til nå ikke vært ansvarlig for å trekke skatt av personalets tips. Ansatte har selv vært pliktig til å innberette tips som skattbart, men det må antas at kun de færreste arbeidstakere har innberettet tips.

Nå blir det slutt på skattefri tips

Skattedirektoratet har sendt ut et høringsnotat hvor det varsles innføring av skatt på tips. I notatet varsles det at arbeidsgiver skal pålegges plikt til å innberette tips som mottas av personalet.

Kort sagt legges det opp til at arbeidsgiver skal behandle tips på samme måte som lønn. Det foreslås også at betalingsformen ikke er avgjørende for arbeidsgivers plikt til innberetning.

I praksis har arbeidsgiver oversikt over hvor meget tips som kommer inn ved kortbetaling selv om arbeidsgiver kanskje ikke er kjent med hvordan tips fordeles mellom personalet.

Dersom arbeidsgiver får ansvaret for innberetningen vil konsekvensen måtte bli at arbeidsgiver får oversikt over fordelingen av tips.

Vanskeligere blir det når tips betales kontant

Hvordan arbeidsgiver i praksis skal få oversikt over tips som betales kontant er uklart og behandles ikke i notatet.
Forslaget innebærer også at det skal beregnes arbeidsgiveravgift av tips.

Slik forslaget er utformet kan arbeidsgiver ta en del av tipsen til å betale arbeidsgiveravgift og skatt og muligens også til å dekke administrative kostnader ved arbeidet.
Tips vil også, ifølge notatet, være grunnlag for pensjonsberegning.

Feriepenger er ikke omtalt i høringsnotatet og det er derfor et åpent spørsmål om det skal betales feriepenger av tipsen og om arbeidsgiver i den forbindelse kan avsette en del av tipsen til feriepenger.

Uansett kan man med sikkerhet konstatere at en regelendring på området som gjelder tips vil by på mange utfordringer for arbeidsgiver, både når det gjelder administrative rutiner og avtaler med personalet.

Skattedirektoratet varsler også at de foreslåtte reglene innebærer at kontrollvirksomheten på dette området blir mer aktuell enn den er i dag.

Konkret heter det: «Det er viktig at det nye regelverket følges opp med kontroller, slik at dette ikke blir et sovende område.

Da kan det lett bli skjev konkurranse mellom de lovlydige som etterlever plikten og andre aktører.»

Det notatet ikke omtaler er en kost/nytteeffekt av den foreslåtte regelendring. En slik vurdering burde kanskje vært foretatt.