Ulovlig lønnstrekk?

Høyesterett avsa den 17. desember 2021 en avgjørelse der spørsmålet var om arbeidsgiver hadde adgang til å foreta trekk i lønn i medhold av en forhåndsavtale om lønnstrekk inntatt i arbeidstakerens arbeidsavtale (HR 2021-2532-A). Denne problemstillingen har ikke vært til behandling i Høyesterett før.

Saken gjaldt konkret en arbeidstaker som i en periode på 6 måneder hadde fått utbetalt for mye diettgodtgjørelse fra arbeidsgiver.

Høyesterett kom til at arbeidsmiljøloven § 14-15 andre ledd forbød en arbeidsgiver å trekke en arbeidstaker i lønn for å dekke inn tidligere for mye utbetalt diettgodtgjørelse. Høyesterett kom dessuten til at arbeidsgivers tilbakebetalingskrav uansett var bortfalt.

I arbeidsavtalen var det inntatt en klausul om at dersom arbeidsgiveren gjorde feil ved lønnsutbetalingen, kunne nødvendig korrigering skje i senere lønnsutbetalinger. Arbeidsgiveren påberopte seg derfor unntaket i § 14-15 andre ledd bokstav c, som gir rett til lønnstrekk når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.

Høyesterett kom til at lovbestemmelsen må tolkes slik at den avtalen lønnstrekket bygger på, må konkretisere det aktuelle lønnstrekket. Når arbeidsavtalen var inngått lenge før feilutbetalingene skjedde, var vilkåret ikke oppfylt.

Konsekvenser av dommen

Dommen innebærer at Høyesterett begrenser arbeidsgivers praktiske adgang til å foreta trekk i lønn. En generell adgang til lønnstrekk i medhold av standardklausuler i en arbeidsavtale som er inngått i forkant av feilutbetalingen, vil være i strid med arbeidsmiljølovens strenge vilkår.

Dette vil for en del virksomheter medføre at man må endre virksomhetens håndtering og praksis for gjennomføring av lønnstrekk.

Vurdering av feilutbetaling

Dersom arbeidsgiver ønsker å korrigere en feilutbetaling, må det foreligge et rettslig grunnlag for feilutbetalingskravet. Ofte vil det være etter den ulovfestede læren om oppgjørskorreksjon, condictio indebiti.

Dersom arbeidsgiver ønsker å inndrive feilutbetalingen gjennom lønnstrekk, må det i så fall foreligge en konkret avtale om nettopp denne konkrete utbetalingen. Dersom arbeidstaker motsetter seg dette, må kravet prøves for domstolene for å sikre arbeidsgiver tvangsgrunnlag for ordinær inndrivelse av kravet.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker bistand vedrørende dette temaet eller andre arbeidsrettslige temaer. Artikkelforfatteren er partner i arbeidsrettsavdelingen hos Langseth Advokatfirma DA.