Ansettelsesavtaler med prøvetid

Vi registrerer at det er stor forvirring rundt hvilke konsekvenser en prøvetidsansettelse skal ha.
Her orienteres kort om konsekvensene av at ansettelsen er gjort med prøvetid.

Hensikten med en prøvetidsansettelse er at arbeidsgiver skal gis anledning til å vurdere om arbeidstaker passer til stillingen. Dersom arbeidstakeren ikke passer, er reglene slik utformet at arbeidsgiver skal kunne avslutte arbeidsforholdet lettere enn hva tilfellet er hvis man ikke befinner seg i prøvetiden.

For å være gyldig må det være inngått skriftlig avtale om prøvetiden.

  • Prøvetiden bør alltid settes til 6 måneder ut fra arbeidsgivers interesser da oppsigelsesvernet er redusert i prøvetiden.
  • Det bør medtas at prøvetiden forlenges med et tidsrom som er sammenfallende med arbeidstakers sykefravær i prøvetiden.
  • Arbeidstaker er fast ansatt fra dag nummer en. Det innebærer at det ikke skal gjøres noen ny avtale når prøvetiden utløper.
  • Dersom ikke noe annet er avtalt, er oppsigelsestiden i prøvetiden 14 dager.
  • Arbeidstaker kan sies opp i prøvetiden dersom oppsigelsen er begrunnet i manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at arbeidstaker ikke fungerer. Denne bevisbyrde kan oppfylles ved at arbeidsgiver kan dokumentere at arbeidstaker er gitt den nødvendige opplæring og veiledning og eventuelle advarsler/korrekser dersom arbeidstaker ikke fungerer i stillingen. Av hensyn til bevisbyrden bør denne type dokumentasjon foreligge skriftlig.
  • Arbeidstaker som blir sagt opp i prøvetiden kan gå til søksmål, men har ikke rett til å fortsette i stillingen mens saken pågår. Dette innebærer at arbeidstaker ikke er i posisjon til å fremforhandle en sluttpakke.
  • Unnlatelse av å benytte prøvetidsansettelse er ikke heldig for bedriften.

På bakgrunn av ovennevnte, bør ansettelsesavtalen alltid inneholde vilkår om prøvetidsansettelse på 6 måneder.