Ansiennitet og oppsigelse

Arbeidsmiljøloven fastsetter et sterkt oppsigelsesvern for ansatte: ingen kan sies opp uten saklig grunn (altså en “saklig oppsigelse“). Dette saklighetskravet gjelder også når oppsigelsen skyldes forhold ved virksomheten, ved nedbemanning eller omorganisering. Saklighetskravet medfører at nedbemanningen i seg selv må være saklig begrunnet å gjennomføre. Men det er ikke tilstrekkelig. Utvelgelsen av hvilke ansatte som sies opp,  må også være saklig. Det gjelder både utvelgelseskretsen og utvelgelseskriteriene.

Utvelgelseskriterier

Utvelgelseskriterier er hvilke faktorer og forhold arbeidsgiver styrer etter og vektlegger når det skal velges ut hvem som skal sies opp.

Vanlige kriterier er:

  • Ansiennitet
  • Erfaring
  • Formell kompetanse
  • Sosiale hensyn

Må ansiennitet vektlegges ved en oppsigelse?

Det kan ikke utledes av loven at lang ansettelsestid er noe som skal være avgjørende for retten til å beholde arbeidet. Loven opererer kun med krav til saklighet. Det er imidlertid meget vanlig at dette blir vektlagt, og det har med grunnlag i lang praksis har utviklet seg til å bli et kriterium det er vanskelig å se bort fra, uten at det bryter med saklighetsprinsippet. Det som er viktig, er at dette alene ikke nødvendigvis er nok til å beholde arbeidet fremfor andre. Ansiennitet vil gjerne vurderes sammen med de andre kriteriene. Det bør i hvert fall være en god begrunnelse dersom man velger å si opp de med lang ansiennitet, fremfor andre med vesentlig kortere ansiennitet.

Et annet forhold, er at lang ansettelsestid indirekte er relevant i den forholdsmessighetsvurderingen arbeidsgiver skal foreta før det besluttes oppsigelse. Virksomhetens behov skal veies opp mot ulempene oppsigelsen påfører arbeidstakeren. Dette skal foretas en konkret vurdering, hvor typisk alder og mulighet til nytt arbeid vil være sentralt. For en som har vært ansatt i mange år i samme bedrift og er i slutten av karrieren, vil ulempen ved en oppsigelse kunne være meget stor. Derfor vi lang ansiennitet uansett være et viktig moment.

Les også om formkrav ved oppsigelse her.

Ansiennitet har betyding for oppsigelsestiden

Uansett om en oppsigelse er grunnet arbeidstakeren selv, bedriftens forhold, eller at den ansatte sier opp selv, så har ansiennitet betydning for lengden av oppsigelsestiden. Den alminnelige oppsigelsestid etter arbeidsmiljøloven er 1 måned, med mindre annet er avtalt skriftlig. Har den ansatte vært ansatt i 5 år sammenhengende, skal oppsigelsestiden være minst to måneder. Ved 10 års ansettelse, er oppsigelsestiden tre måneder. Arbeidstaker som har vært ansatt i 10 år, men som er 50 år, skal ha minst fire måneders oppsigelsestid. Er den ansatte over 55 år, skal det være minst 5 måneder, og er den ansatte over 60 år, skal oppsigelsestiden være minst seks måneder. Merk at den ansatte kan velge å si opp selv med kun tre måneders oppsigelsesfrist.

Les mer om oppsigelse av ansatt her.