Arbeidsavtale for daglig leder?

Daglig leder er i annen posisjon enn andre ansatte. Det kan derfor gjøres flere unntak fra arbeidsmiljølovens regler for firmaets øverste leder. Dette må imidlertid fremgå av arbeidsavtalen.

Daglig leder får også kunnskap og innsikt i bedriftens forretningsstrategier og kundeforhold, og kan være med å utvikle produkter og ideer for bedriften. Hvordan dette skal håndteres i forhold til eierskap og videre bruk etter opphør av arbeidsforholdet, bør også reguleres i arbeidsavtalen.

Arbeidsgodtgjørelse, arbeidstid og overtid

Øverste leder av bedriften omfattes normalt ikke av arbeidstid – eller overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det bør fremgå av avtalen at disse regler ikke gjelder.

Arbeidsgodtgjørelsen bør spesifiseres. Eventuell resultatorientert godtgjørelse, bonus eller annen godtgjørelse utover grunnlønn, bør presiseres på en tydelig måte.

Andre godtgjørelser som for eksempel firmabil og pensjonsrettigheter, bør fremkomme av avtalen. Alternativt kan det vises til personalhåndbok, retningslinjer eller annet. Om arbeidsgiver ensidig skal kunne endre slike ytelser, bør det også fremgå.

Fravike oppsigelsesvernet for daglig leder?

Arbeidsmiljøloven har strenge krav til at en oppsigelse må ha saklig grunn. Ansatte som er uenige i en oppsigelse har rett til forhandlinger, rett til å stå i stilling, og rett til å gå til søksmål.

Disse rettighetene kan fravikes for daglig leder. Det må imidlertid avtales på forhånd om daglig leder skal kunne sies opp uten saklig grunn, og det må være avtalt etterlønn. Dette må fremgå av arbeidsavtalen.

Det kan også inngås skriftlig avtale med daglig leder om at tvist om opphør av arbeidsforholdet skal løses ved voldgift.

Rettigheter til arbeidsresultat

I enkelte bedrifter vil det være behov for å regulere i avtalen at det daglig leder frembringer  eller produserer vil tilhøre arbeidsgiver. Videre at arbeidsgiver skal  ha rett til å utnytte produkter og kunnskap videre. Dette kan typisk være opphavsrettigheter, oppfinnelser, varemerker, forretningskonsepter m.m.

Det kan imidlertid være at daglig leder skal ha særskilt vederlag dersom arbeidsgiver skal overta eller utnytte disse rettighetene. Det bør fremgår av avtalen om det skal eller ikke skal betales vederlag.

Konkurransebegrensninger

I avtalen bør det også fremgå eventuelle konkurransebegrensninger etter avslutning av arbeidsforholdet. Det er egne regler om hva som kan avtales om dette for daglig leder.