Arbeidstakers fortrinnsrett til ny stilling

Hva innebærer fortrinnsretten?

Dersom du som arbeidstaker blir sagt opp fra stillingen din på grunn av forhold på arbeidsgivers side har du fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling du ikke er kvalifisert for. Dette er en fordelaktig regel, hjemlet i arbeidsmiljøloven § 14-2, som nok mange oppsagte arbeidstakere dessverre glemmer.

Bestemmelsen innebærer at dersom din gamle arbeidsgiver skal ansette noen i en ny stilling som du er kvalifisert for, så har du en rett til å bli ansatt i stedet for andre aktuelle kandidater utenfra. Det er imidlertid knyttet noen vilkår til fortrinnsretten, som jeg gjennomgår nedenfor.

Fortrinnsretten innebærer ikke at du kan kreve å få nøyaktig de samme ansettelsesvilkårene som du hadde før oppsigelsen. Du må akseptere de vilkårene som knyttes opp til den nye stillingen, selv om den er svært lik den stillingen du hadde før.

Når gjelder fortrinnsretten?

Fortrinnsretten gjelder kun i de tilfelle der årsaken til oppsigelsen er interne forhold hos arbeidsgiver, typisk behovet for å foreta en nedbemanning pga økonomiske problemer.

Er du sagt opp som følge av eget forhold, f.eks. ulovlig fravær, kan du ikke senere påberope deg fortrinnsretten.

For å kunne påberope deg fortrinnsrett må du ha vært ansatt i virksomheten i minst 12 måneder i løpet av de siste 2 årene. Du kan f.eks. ha hatt flere midlertidige ansettelser som i sum oppfyller 12-måneders kravet.

Dersom din arbeidsgiver går konkurs og virksomheten fortsetter eller gjenopptas gjennom et annet foretak, gjelder fortrinnsretten tilsvarende i forhold til det nye foretaket. Kravet om at virksomheten fortsetter må vurderes konkret, basert på faktorer som sted, art omfang o.l. Er situasjonen at din arbeidsgiver Freddys Fastfood går konkurs, konkursboet har overdratt leiekontrakten og inventaret til Benny som så fortsetter driften på akkurat samme måte, er det liten tvil om at du har fortrinnsrett til å få gjenoppta din gamle stilling som kokk om denne utlyses innen ett år. Er det derimot snakk om at deler av en konkursrammet bedrift gjenoppstår på en annen adresse, med enkelte av de tidligere ansatte, er det mer usikkert om du kan påberope deg noen fortrinnsrett.

Gjelder fortrinnsretten også for midlertidig ansatte? Hvor lenge varer fortrinnsretten?

Fortrinnsretten kan også påberopes av dem som har vært ansatt i en midlertidig stilling, med unntak av dem som har vært ansatt i stedet for en annen (vikariat).

Hvor lenge varer fortrinnsretten?

Fortrinnsretten varer i ett år fra utløpet av oppsigelsestiden.

Har du vært midlertidig ansatt har du ikke hatt noen oppsigelsestid, og da starter fristen antakelig å løpe fra den dato du fratrer stillingen.

Har du fått et tilbud om ny stilling fra din gamle arbeidsgiver må du akseptere dette innen 14 dager, ellers bortfaller fortrinnsretten.

Hva skjer hvis det er flere med fortrinnsrett til samme stilling?

Det kan tenkes at det etter en nedbemanning der mange ansatte er blitt sagt opp, vil være flere personer som er kvalifiserte for å fylle en ny stilling som utlyses innen ett år – hva skjer da?

Arbeidsmiljøloven fastslår at i slike tilfelle skal arbeidsgiver følge de samme regler for å velge hvem som skal bli ansatt igjen som gjelder ved utvelgelse av hvem som skal sies opp som følge av rasjonaliseringstiltak og driftsinnskrenking. Det betyr at arbeidsgiver må utøve et konkret skjønn, der bl.a. erfaring, utdanning og ansiennitet spiller inn.

Har også deltidsansatte noen fortrinnsrett?

Ja, det gjelder en særskilt fortrinnsrett for deltidsansatte. Dersom arbeidsgiver ønsker å utvide din deltidsstilling til en høyere stillingsprosent, har du fortrinnsrett til den utvidede stillingen, fremfor at denne lyses ut til andre.

Du vil også ha fortrinnsrett til en annen deltidsstilling som krever en ny ansettelse, slik at du i sum får en utvidet stillingsbrøk. F.eks. har du i dag en 50 % stilling og arbeidsgiver skal lyse ut en ny deltidsstilling med stillingsbrøk 30 % – da har du fortrinnsrett også til den nye deltidsstillingen, slik at du kan øke stillingsbrøken din til 80 %. Fortrinnsretten gjelder kun opp til 100 % stilling.

Det forutsettes dog at du er kvalifisert til å inneha en utvidet stilling, og at det ikke vil medføre vesentlig ulempe for arbeidsgiver at du utøver fortrinnsretten. Vesentlig ulempe kan f.eks. tenkes dersom du i sum får så mye kvelds- og helgearbeid at arbeidsgiver må ansette enda en person for å hindre at bestemmelsene om kvelds- og helgearbeid brytes.

Hva skjer hvis arbeidsgiver bryter reglene om fortrinnsrett?

Arbeidsmiljøloven § 15-4 angir hvilke opplysninger som skal gis i en oppsigelse. Skyldes oppsigelses arbeidsgivers forhold skal det opplyses om fortrinnsretten iht arbeidsmiljøloven
§ 14-2. Er dette ikke gjort kan oppsigelsen bli kjent ugyldig.

Brytes fortrinnsrettsreglene ved at du ikke ansettes i den nye stillingen du er kvalifisert for, kan du kreve dom for at du skal ansettes – så sant dette ikke finnes «urimelig». Er det ansatt en annen person i stillingen kan vedkommende ikke uten videre fjernes fra denne slik at du skal kunne overta, dette må i så fall vurderes opp mot de alminnelige vilkårene for oppsigelse. Blir konklusjonen at du ikke kan tiltre den stillingen du egentlig skulle hatt, kan du i stedet kreve erstatning for det tapet du lider som følge av dette.

Ta gjerne kontakt om du skulle ha spørsmål ifbm dette!