Endringer i lov om lønnsplikt under permittering

Permitteringslønnsloven gir arbeidstakere rett til lønn fra arbeidsgiver i deler av permitteringsperioden når permitteringen skyldes driftsinnskrenkninger eller driftsstans.

Permitteringslønnsloven § 3 ble endret fra 1. juli 2015 både hva gjelder lønnspliktens lengde og permitteringsperiodens lengde uten lønn etter arbeidsgiverperiodens utløp.

For arbeidstakere som er permittert fra 1. juli 2015 skal arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager. For arbeidstakere som er permittert før 1. juli 2015, gjelder de tidligere regler om lønnsplikt for arbeidsgiver i 20 dager.

Lønnspliktperioden beregnes fra det tidspunkt permitteringen iverksettes.

Merk at betalingsplikten stanser i perioder hvor arbeidstakeren likevel ville hatt tjenestefri eller fravær – typisk planlagt ferie –  og løper videre fra den dag arbeidet skulle vært gjenopptatt om permitteringen ikke hadde funnet sted. Ferie «forskyver» derfor dagene med lønnsplikt.

Perioden på 10 dager gjelder både ved hel og delvis permittering. Beregningsgrunnlaget er det samme beregningsgrunnlaget som for sykepenger. Arbeidstaker har ikke plikt til å være i arbeid i den perioden arbeidsgiver har lønnsplikt.

Etter arbeidsgiverperiodens utløp er det fra 1. juli 2015 vedtatt at permittering kan fortsette uten lønn i inntil 30 uker i løpet av en 18 måneders periode,
se forskrift av 25. juni 2015 nr. 770. For permittering iverksatt før 1. juli gjelder fortsatt de tidligere regler om 26 uker.