Kvinne som signerer ny kontrakt etter endringsoppsigelse. En mann i blå skjorte sitter i bakgrunnen.

Alt du må vite om endringsoppsigelse

Er du en arbeidsgiver eller arbeidstaker som har spørsmål rundt endringer i arbeidsforholdet? I denne guiden forteller vi deg alt du bør vite om endringsoppsigelse.

Hva er endringsoppsigelse?

En endringsoppsigelse er en oppsigelse av arbeidsavtalen, samtidig med at det gis et tilbud om ny arbeidsavtale på endrede vilkår. Ved endringsoppsigelse gjelder de samme reglene som for en ordinær oppsigelse.

Alternativ til full oppsigelse

Endringsoppsigelse kan være et alternativ til full oppsigelse, og innebærer at arbeidstaker fortsatt beholder et arbeidsforhold, men med vesentlige endringer i arbeidsoppgaver. Hvorvidt endringen er vesentlig, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Hovedprinsippet er at stillingens grunnpreg ikke skal endres vesentlig, og at endringen skal være innenfor rammen av arbeidsforholdet som er inngått.

Krav til saklig grunn

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn for å gi en endringsoppsigelse. Den må være begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakerens forhold. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7. Man må følge saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven, slik som gjennomføring av drøftelsesmøte, og gi skriftlig oppsigelse.

Hva er vesentlige forhold?

Der det foreligger en saklig grunn til endringsoppsigelsen, kan arbeidsgiver endre vesentlige forhold ved stillingen. Dette kan for eksempel være forhold som flytting av arbeidssted, endring av arbeidsoppgaver, reduksjon av stillingsprosent og endring av lønn.

Normalt sett vil lønn være et svært sentralt forhold ved et arbeidsforhold, slik at denne ikke kan nedsettes gjennom arbeidsgivers styringsrett. Forhold av mindre betydning kan arbeidsgiver endre uten å gå veien om en endringsoppsigelse, men som et ledd i arbeidsgivers styringsrett.

Kan arbeidsgiver sette deg ned i lønn?

Ved en endringsoppsigelse vil arbeidsgiver ha mulighet til å endre lønnen til arbeidstakeren. Det vi kunne oppstå problemer i situasjoner hvor lønnen reduseres og arbeidstakeren kanskje får nye arbeidsoppgaver som oppleves som mer tyngende.

Uten en endringsoppsigelse som er saklig, vil normalt sett arbeidsgiver ikke kunne sette deg ned i lønn. Lønn er i de fleste tilfeller et svært sentralt forhold ved et arbeidsforhold, og den kan derfor ikke nedsettes gjennom arbeidsgivers styringsrett.

Hvilke valg har en arbeidstaker som har fått en endringsoppsigelse?

Et alternativ er at arbeidstakeren kan velge å akseptere endringsoppsigelsen, og trer umiddelbart inn i den nye endrede stillingen etter avtale med arbeidsgiver.

Et annet alternativ er at arbeidstakeren velger å akseptere endringen, men står i den gamle stillingen ut oppsigelsestiden.

Et tredje alternativ er at arbeidstakeren ikke aksepterer endringen, og enten velger å arbeide oppsigelsestiden ut i den gamle stillingen, for deretter å avslutte arbeidsforholdet, eller går til sak mot arbeidsgiver.

Må en endringsoppsigelse aksepteres?

Dersom endringen innebærer behov for endringsoppsigelse, betyr det at arbeidsgiver blir nødt til å gå veien om dette. For arbeidstakeren betyr det at dersom endringen fordrer endringsoppsigelse, vil han eller hun  måtte vurdere om dette skal aksepteres. Dersom endringen ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett må dette som utgangspunkt aksepteres av arbeidstakeren.

Dersom du som arbeidsgiver eller arbeidstaker har behov for en vurdering om en mulig endring i arbeidsforholdet vil ligge innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett, må du gjerne kontakte oss.