Forhandlingsmøte ved oppsigelse

Innledning
En oppsigelse av arbeidstaker er en alvorlig beslutning som ofte rammer arbeidstakeren svært hardt. Av den grunn har arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 15 rekke bestemmelser som har som formål å sørge for en forsvarlig saksbehandling knyttet til oppsigelsen slik at arbeidstakers rettigheter blir sikret på en forsvarlig måte – for eksempel ved:

Krav til saksbehandling før arbeidsgivers beslutning om oppsigelse:
– Drøftingsmøte der den ulempe en oppsigelse påfører arbeidstaker skal veies opp mot arbeidsgivers behov for å gjennomføre oppsigelsen.
– Forhandlingsmøte etter at arbeidsgiver har besluttet å si opp arbeidstakeren – med det formål å undersøke muligheter for fortsatt ansettelse eller en
forhandlingsløsning som kan innebære en gunstig løsning for begge parter.

Aml § 15-4 – Formkrav i en oppsigele
§ 15-4 fastslår uttrykkelig at den skriftlige oppsigelse skal inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger. Etter bestemmelsen skal oppsigelsen i tillegg inneholde opplysninger om retten til å reise søksmål og frister for å gjøre dette gjeldende – og rett til å bli stående i stilling, samt rett til fortrinn til stilling som senere skal besettes hvis begrunnelsen til oppsigelsen er nedbemanning/omstrukturering el.

Dersom ovennevnte opplysninger ikke er inntatt i oppsigelsen – vil denne som hovedregel kjennes ugyldig – se aml § 15-5 om virkning av formfeil. Unntak kan gjøres for det tilfellet at ugyldighet anses som urimelig – for eksempel om formfeilen blir rettet opp raskt, slik at arbeidstaker ikke lider merkbart tap som følge av feilen

Aml § 17-3 – Rett til å kreve forhandlinger
Denne paragrafen har særskilte bestemmelser om retten til samt fremgangsmåten når arbeidstaker vil kreve forhandlinger. Arbeidstaker må kreve forhandlinger innen to uker fra det tidspunkt han mottok oppsigelsen. Kravet om forhandlinger skal være skriftlig.

Arbeidsgiver er forpliktet til å avholde forhandlingsmøte snarest mulig og ikke senere enn to uker fra han mottok kravet fra arbeidstakeren.
Det er ikke fastsatt regler for hvordan forhandlingsmøtet skal gjennomføres.

Hvis begrunnelsen for oppsigelsen ikke er gitt i oppsigelsen, kan arbeidstaker kreve at den gis skriftlig før forhandlingsmøtet. Dersom krav om begrunnelse ikke er gitt før møtet kan arbeidstaker be om at begrunnelsen gis i møtet.

Arbeidstaker har rett til å ha med rådgiver under forhandlingsmøtet. Dette kan være en advokat, tillitsvalgt – eller annen person valgt av arbeidstakeren. Det skal utarbeides en protokoll fra møtet som skal undertegnes av partene.

Hvis arbeidstaker stevner arbeidsgiveren for retten med krav om at oppsigelsen er usaklig og dermed ugyldig, eller opplyser at han har til hensikt å reise søksmål uten at forhandlinger er gjennomført, kan arbeidsgiver kreve at forhandlinger med arbeidstaker skal gjennomføres.< Rett til å kreve drøftingsmøte og forhandlinger er ansett som viktige elementer i arbeidstakeres rettigheter. Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller disse rettighetene, vil dette bli vektlagt når retten skal ta stilling til om oppsigelsen skal anses som saklig eller ikke. Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom arbeidsgivers saksbehandling i forbindelse med oppsigelsen er kritikkverdig. Dette gjelder uavhengig av om retten finner oppsigelsen ugyldig. Erstatningen skal fastsettes til det retten finner rimelig hensyntatt arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.