Hvilke regler gjelder for tips fra gjester til ansatte?

I serveringsbransjen er det vanlig å motta tips fra fornøyde gjester. Dette er å anse som lønn. Det er mange spørsmål om hvordan tips skal håndteres, og særlig hva arbeidsgiver kan bestemme hva gjelder tips.

Kan arbeidsgiver bestemme at servitører som mottar tips må dele dette med de ansatte i restauranten?

Servitørene på Theatercafeen i Oslo hadde helt fra 1939-tallet hatt praksis om at tips servitøren mottok, tilfalt den enkelte servitør.

Ledelsen vedtok å innføre tipsdeling, slik at 65 % av tipsene ble  beholdt av servitørene, mens 35 % skulle fordeles til kjøkken og hovmestere.

Begrunnelsen for dette var å bedre arbeidsmiljøet, hvor det hadde blitt konflikter bl.a. begrunnet i at servitørene ved å motta og beholde all tips, fikk bedre lønn og betaling enn de øvrige ansatte i restauranten.

Høyesterett kom til – i likhet med lagmannsretten – at den langvarige praksisen ikke hadde skapt en forpliktelse for arbeidsgiver, og at retten til å beholde tips udelt ikke var en del av arbeidsavtalen for servitørene. Ledelsen hadde derfor rettslig adgang til å treffe pålegget om tipsdeling. Dette var omfattet av arbeidsgivers styringsrett. 

Du kan lese hele dommen her: Rt-2008-856

Kan arbeidsgiver trekke fra utgifter i tipsen?

Når ansatte mottar tips, anses det som lønn. Arbeidsgiver må derfor betale arbeidsgiveravgift for tips til de ansatte.

Siden tips er å anse som lønn, har også arbeidsgiver plikt til å registrere tips, rapportere det inn som skattepliktig inntekt, organisere fordeling, beregne feriepenger m.m. Dette medfører administrasjonskostnader for arbeidsgiver.

Spørsmålet er om arbeidsgiver kan trekke fra disse kostandene i tips.

Avklaring i Høyesterett i hotellsaken – HR-2023-728-A 

Dette spørsmålet har vært til  behandling i domstolene, da det ikke er noen klar lovhjemmel som regulerer dette. De ansatte mente at tips ikke kan trekkes, mens arbeidsgiverne Hotel Bristol og Plaza Hotel mente dette er noe arbeidsgiver kan avgjøre.

Oslo Plaza har trukket ca. 10 % til administrasjon, og Hotel Bristol har trukket 5 %. I tillegg har hotellene trukket fra pensjon, feriepenger og skatt. Til sist er det trukket ca. 10.5 % i arbeidsgiveravgift.

De hotellansatte vant frem både i lagmannsretten og i Høyesterett  for retten til å beholde all tips, uten at arbeidsgiver kan få trekke fra utgiftene. I Oslo tingrett tapte de imidlertid saken.

Arbeidstakerne har således krav på å få utbetalt all tips, uten at det gjøres fradrag for diverse kostnader. 

Begrunnelse for å ikke gjøre fradrag i tips

Høyesterett la særlig vekt på at det ikke er noen støtte i noen rettskilder for å kunne gjøre fradrag i tipsen. Tips gis som ekstra belønning fra gjestene, og som da skal gå utenom den vanlige lønnen. Om arbeidsgiver da skal kunne gjøre fradrag i dette, blir ikke tips noe som kommer i tillegg fullt ut. Dette er noe som betales til arbeidstakerne for utført arbeid, og ikke til virksomheten. Da har arbeidstakerne et rettskrav på åf å tipsen utbetalt. Arbveidgiver kan ikke påberope seg styringsretten for å gjøre fradrag – i motsetning til i Theatercafeen- saken, hvor arbeeidsgiver nettopp i kraft av styringsretten kunne bestemme at tips skulle deles mellom servitørene. Poenget er nok at dette handler om å organisere arbeidet slik man mante det var best- og derfr falt innunder styringsretten. Men det er noe annet enn å gjøre fradrag for ytelser som er å anse som lønn. Arbeidsgiver kan ikke i kraft av styringsretten endre lønnen.

Argumentet fra arbeidsgiversiden, er at trekk i tips for kostnader til arbeidsgiveravgift og administrering gjøre i henhold til hva som er lovgivers vilje, har rettslig forankring, og at dette ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. I følge høyesterett går altså ikke styringsretten så langt at arbeidsgiver kan bestemme dette.

Trude Stormoen, 20. mars 2024

 

Advokat Trude Stormoen har over 20 års erfaring med å bistå både bedrifter og ansatte i arbeidsrettslige spørsmål. Dette både hva gjelder rettigheter underveis i ansettelsesforholdet, inngåelse av arbeidsavtaler, samt oppsigelser, nedbemanning og omorganisering av virksomheten.