Kan avtalt ferie endres?

Flere forhold kan medføre at avtalt og planlagt ferieavvikling må endres. Arbeidsgiver kan ha behov for at de ansatte likevel er på jobb, eller at de tar ut ferie grunnet økonomiske utfordringer.

På samme måte kan det inntreffe noe som gjør at arbeidstaker vil endre allerede avtalt ferie. Corona-situasjonen er et eksempel som kan påvirke både bedriftens og den ansattes ferieplaner.

Kan arbeidsgiver endre avtalt ferie ?

Partene kan selvsagt avtale å endre på et allerede fastsatt ferietidspunkt. Men hva hvis man ikke blir enige?

Ferieloven gir en viss adgang til at arbeidsgiver kan endre allerede fastsatt ferie. Dersom avviklingen av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendelser vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder, kan arbeidsgiver endre den fastsatte ferien. Dette krever en ekstraordinær situasjon. Corona-pandemien kan være en slik situasjon.

Hva med avtalt ferie i hovedferien?

Arbeidstaker kan ikke uten videre endre ferien. Arbeidsgiver har rett til å bestemme ferien med to måneders varsel. Om arbeidstaker vil endre i etterkant, og dette ikke lar seg løse praktisk for den ansatte, kan ikke den ansatte uten videre bare endre allerede oppsatt eller avtalt ferie.

Noe annet er om ferie ikke kan avvikles grunnet sykdom hos den ansatte.

Kan hovedferien endres?

Etter ferieloven § 7 kan arbeidstaker kreve at tre ukers hovedferie avvikles samlet i hovedferieperioden, som er mellom 1. juni og 30. september.

Arbeidsgiver kan ikke endre på denne retten til tre ukers sammenhengende ferie, selv om det er en ekstraordinær. Så selv om arbeidsgiver har rett til å flytte på den fastsatte ferien, har den ansatte fortsatt rett til tre uker sammenhengende ferie innenfor hovedferieperioden.

En arbeidstaker har ikke rett til å kreve endret allerede fastsatt ferie grunnet endringer i ferieplanene ut over dette.

Kan ferien overføres til neste år?

Det er en begrensning på å overføre 12 virkedager til ferie til det påfølgende ferieår. Det skal inngås skriftlig avtale om dette. Mer enn disse 12 dagene kan ikke overføres. Så det er også her viktig å få avtalt ferie.

Kan manglende ferie kompenseres ved feriepenger?

Ved avslutningen av et arbeidsforhold gir ferieloven rett til å få kompensert manglende avvikling av ferie med feriepenger.  Ut over dette er slike avtaler ikke tillatt. Arbeidsgiver kan ikke «kjøpe seg ut» av ferieplikten. Men om du rettstridig ikke har fått ferietiden din, er dette likevel en mulighet Dette gjelder ikke dersom du selv har valgt å ikke ta ut ferie. Det er derfor også viktig for begge parter å få gjennomført og avtalt ferie.