Krav til arbeidsavtale

Innledning
Utgangspunktet er at alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale, se arbeidsmiljøloven § 14-5. Dette betyr at arbeidsgiver er forpliktet til å utarbeide en slik avtale.

Hvis arbeidsforholdet skal vare ut over en måned skal arbeidsavtalen være utarbeidet og signert så raskt som mulig – senest en måned etter at arbeidstaker har tiltrådt stillingen. Hvis arbeidsforholdet skal vare i mindre enn en måned skal det utarbeides en arbeidsavtale umiddelbart etter at arbeidsforholdet har faktisk har begynt.

Ønsker arbeidstakeren hjelp eller bistand i forbindelse med forhandlingene, har vedkommende rett til å få hjelp av advokat, tillitsvalgt, verneombud eller andre.

Hva skal den skriftlige arbeidsavtalen inneholde.

Arbeidsmiljøloven § 14-6 har absolutte regler for at arbeidsavtalen skal regulere alle forhold knyttet til arbeidsforholdet som anses for å være vesentlige. Det viktigste er navn på arbeidsgiver og arbeidstaker, arbeidssted, en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres med en stillingsbetegnelse, første arbeidsdag, prøvetid, ferie og feriepenger, frister for oppsigelse, lønn, arbeidstid mm. Hvis det mellom arbeidsgiver og en arbeidstakerorganisasjon er utarbeidet en tariffavtale som berører den aktuelle arbeidstaker, skal det opplyses om dette i avtalen.

Hvordan skal arbeidsavtalen forhandles/utarbeidesnok ofte være slik at arbeidsgiver gir et tilbud om vilkår og at dette ofte blir akseptert av arbeidstaker. Særlig vil dette være stillinger som anses for å være mer underordnet og hvor det kan være mange arbeidstakere som har tilsvarende stilling. Det samme er vanlig for større bedrifter med mange arbeidstakere. I en stilling hvor det kreves spesiell kompetanse, eller som anses som overordnet, vil det nok være noe enklere å forhandle frem egne vilkår som avviker noe fra det tilbud arbeidsgiver opprinnelig har gitt. På samme måte vil det være enklere for en potensiell arbeidstaker å nå frem med sine krav om stillingen ikke er utlyst, men hvor arbeidsgiver ved hjelp av en «headhunter» eller andre, har tatt kontakt med en arbeidstaker han ønsker å ansette.

Det kan være fornuftig å prøve å forhandle seg frem til vilkår som passer arbeidstaker og ikke «blindt» akseptere første og beste tilbud. Her må man føle seg frem og være forsiktig hvis en vet at det er svært mange andre søkere og det ikke er gitt at du vil bli tilbudt stillingen.

Følgende av at skriftlig arbeidsavtale ikke er inngått
Arbeidsmiljøloven kan ikke fravikes i arbeidstakerens disfavør hvis dette ikke uttrykkelig er åpnet for i loven. Det betyr at er det ikke inngått en skriftlig arbeidsavtale vil loven bli tolket i arbeidstakerens favør i alle de tilfelle hvor det kunne vært avtalt noe annet. En slik løsning er naturlig all den tid arbeidsgiver er pålagt å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.