Midlertidig ansettelse, nye regler fra 1.juli 2022

Adgangen til å ansette personer i midlertidige stillinger er over tid blitt strammet mer og mer inn. Tanken bak er at de aller fleste har behov for den tryggheten og forutsigbarheten som en fast stilling gir. Det har derfor tradisjonelt vært arbeidstakerorganisasjonene som har kjempet for å redusere adgangen til å benytte midlertidige stillinger.

Fra arbeidsgivers ståsted gir en mulighet for å ha midlertidige ansatte økt fleksibilitet, slik at man lettere kan tilpasse bemanningen til sesongsvingninger, enkeltstående oppdrag, etc. Arbeidsgiverne har også ofte gitt uttrykk for at terskelen er lavere for å prøve ut ansatte man kanskje ellers ikke hadde turt å tilby en fast stilling, f.eks. personer med lav utdanning, med et handicap, som er tidligere straffet, osv.

De fleste er enige om at en viss innskrenking av adgangen til å benytte midlertidige ansettelser er nødvendig. Fra og med 1. juli 2022 blir den begrensede adgangen vi har hatt til å ansette folk på midlertidig basis strammet ytterligere inn. Heretter vil det kun helt unntaksvis være mulighet for å tilby midlertidig ansettelse.

Nye regler

Adgangen til å benytte midlertidige ansettelser er regulert i arbeidsmiljøloven (aml) § 14-9. Loven fastslår utvetydig at fast ansettelse er hovedregelen. I bestemmelsen første ledd heter det:

Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

I bestemmelsens andre ledd listes opp enkelte unntak fra hovedregelen:

  • Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås
  • når arbeidet er av midlertidig karakter
    for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  •  for praksisarbeid
  • med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
  • med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten
  • for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 % av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

Den lovendringen som trer i kraft 1. juli 2022 er at pkt f fjernes i sin helhet.

Dette har vært det klart mest brukte unntaket, da det har gitt en generell adgang til å holde en viss del av arbeidsstokken på midlertidige kontrakter. Særlig innen bygg- og anleggsbransjen har dette vært mye brukt, for å skape en viss fleksibilitet i forhold til sesongsvingninger mv.

Fortsatt en viss mulighet for midlertidige stillinger

De gjenværende unntakene er stort sett av mer spesiell karakter.

Pkt a er derimot generelt, og er praktisk der det er snakk om å utføre et arbeid av begrenset varighet. For eksempel vil bestemmelsen gi adgang til at et entreprenørfirma ansetter et visst antall personer for en periode på to år, for å oppnå tilstrekkelig bemanning til å kunne gjennomføre et oppdrag om å bygge en ny bro innen dette tidsrommet. Et annet eksempel er gårdbrukeren som ansetter jordbærplukkere for å jobbe et par måneder i sommersesongen. I disse tilfellene bortfaller arbeidsforholdet når oppdraget er utført, eller når den avtalte arbeidsperioden er utløpt.

Høyesterett har uttalt at denne hjemmelen for midlertidig ansettelse må vurderes ut fra en helhetsvurdering av ansettelsesforholdet. I denne vurderingen er det sentralt å se på «arbeidets karakter», for å vurdere om det foreligger forhold som tydelig gjør det nødvendig med en tidsbestemt arbeidsavtale, og om arbeidet som skal utføres klart skiller seg fra arbeidsgivers øvrige arbeidsoppgaver. Det vil i praksis gjerne være en glidende overgang mellom det arbeidet som normalt utføres hos arbeidsgiver, og det arbeidet som er av rent midlertidig karakter. Bestemmelsen skal tolkes strengt.

Pkt. b er også praktisk, det omfatter vikariater, og åpner typisk for at det kan ansettes en midlertidig vikar for en ansatt som for tiden er i svangerskapspermisjon.

Avslutning av midlertidig ansettelse

Det midlertidige arbeidsforholdet avsluttes automatisk ved utløpet av den avtalte ansettelsesperioden, eller når oppdraget er utført.

Har ansettelsesperioden vart i mer enn ett år har arbeidstaker krav på skriftlig varsel om fratreden minst én måned før fratredelsesdato.

Automatisk overgang til fast ansettelse

Dersom du har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år med grunnlag i unntaksbestemmelsen i pkt a, kan du kreve fast ansettelse. Det samme gjelder dersom pkt b er grunnlaget for ansettelsen og du har vært ansatt i mer enn tre år sammenhengende.

Avtaler inngått før 1. juli 2022

Midlertidige arbeidsavtaler inngått før 1. juli 2022 følger reglene som gjaldt før lovendringen, og løper derfor ut på vanlig måte.