Når er reisetid arbeidstid?

Utgangspunktet er at reiser til og fra alminnelig arbeidssted er fritid og ikke en del av arbeidstiden. Den ansatte står normalt ikke til arbeidsgivers disposisjon under reisen. Det vanlige er at arbeidstaker selv regulerer pendleravstand og har anledning til å avbryte reisen for å utføre private gjøremål. Når er reisetid arbeidstid?

I arbeidsmiljøloven er arbeidstid definert som «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver». Lovens definisjon av arbeidstid er ufravikelig.
Ansatte i  “ledende” eller “særlig uavhengig” stilling er ikke omfattet av de aktuelle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Reisetid vil derfor ikke anses som arbeidstid.

Reisetid

Dersom arbeidstakeren blir sendt til et arbeidssted utenfor virksomheten, men kommer tilbake før arbeidsdagen er avsluttet, vil normalt reisen regnes som arbeidstid. For annen reisetid er utgangspunktet at reisetid ikke er arbeidstid. Det stiller seg imidlertid annerledes hvis arbeidstakeren blir pålagt plikter slik at vedkommende står til arbeidsgivers disposisjon.

Konkret vurdering

Det følger av rettspraksis at når reisetid er å anse som arbeidstid beror på en konkret vurdering. Det første elementet i vurderingen er om den aktivitet den ansatte utfører er en nødvendig forutsetning for å ivareta arbeidet på en pliktoppfyllende måte. Det andre elementet er et spørsmål om autoritet. Er arbeidstakeren rettslig sett forpliktet til å følge arbeidsgivers beslutninger under reisen. Kan den ansatte fritt og uavbrutt holde på med egne interesser, anses reisetiden ikke som arbeidstid. Plikt til å bære uniform, benytte arbeidsgivers kjøretøy osv. underbygger at den ansatte er rettslig forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser. Men om forpliktelsen er den samme ved reise med egen bil eller tog, er slike plikter normalt ikke avgjørende.

Det tredje elementet er at arbeidstaker utfører arbeid. Det er i praksis stilt små krav til dette elementet.  I rettspraksis anses reise til et annet sted enn det faste oppmøtested som arbeidstakeren må innfinne seg på for å få utført forventet arbeid, som utførelse av arbeid. For ansatte uten et fast oppmøtested anses nødvendig transport til oppmøtestedene som en integrert del av arbeidsutførelsen og er utførelse av arbeid.

Godtgjørelse

Selv om reisetid anses som arbeidstid, regulerer ikke arbeidsmiljøloven ansattes krav på lønn for arbeidstiden. Lønn avtales særskilt og reisetid kan være kompensert på en annen måte enn arbeidstid, for eksempel ved avspasering.