Outsourcing – hva skjer med de ansatte?

Hva er outsourcing?

Outsourcing kan defineres som flytting av arbeidsoppgaver og funksjoner til en ekstern leverandør, enten i Norge eller i utlandet.

It-systemer, lønnsadministrasjon, regnskap, kantinedrift, vaktmester- og renholdstjenester er typiske funksjoner der outsourcing er vanlig.

Hvorfor velger bedrifter outsourcing?

Hvorvidt outsourcing er hensiktsmessig er en strategisk og forretningsmessig vurdering som fattes av ledelsen og styret i den enkelte bedrift.

Noen av fordelene med outsourcing kan være tilgang til ressurser og kompetanse, frigjort tid, lavere kostnader og forbedret kvalitet. Noen av ulempene med outsourcing kan være mindre kontroll, tidsforskjell, språkutfordringer og kontrakts risiko.

Arbeidsgivers rett til å beslutte outsourcing

Arbeidsgivers styringsrett vil si en rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet.. Styringsretten innebærer at arbeidsgiver kan ta avgjørelser som har betydning for arbeidstaker uten samtykke. Styringsretten begrenses av lov, tariffavtaler og den individuelle arbeidsavtalen. Høyesterett har i tillegg oppstilt en ytterligere begrensning for utøvelsen av styringsretten, et ulovfestet saklighetskrav. Dette knytter seg til selve saksbehandlingen og beslutningsgrunnlaget for avgjørelsen. Arbeidsgiver må kunne vise til et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen og avgjørelsen kan ikke være vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn. Domstolene foretar ikke noen generell overprøving av om arbeidsgivers beslutninger er nødvendige eller optimale. De skal kun vurdere om det foreligger misbruk av styringsretten.

Hvilket vern har arbeidstaker ved outsourcing?

Dersom outsourcing anses som en virksomhetsoverdragelse gjelder reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Reglene kommer til anvendelse «ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen».

Når outsourcing omfattes av reglene om virksomhetsoverdragelse overføres arbeidstakernes rettigheter automatisk til ny arbeidsgiver. Ansatte som arbeider i den delen av bedriften som overtas har dermed rett til ansettelse i den nye virksomheten og beholder sine lønns- og ansettelsesvilkår.

Arbeidstaker har imidlertid en lovfestet reservasjonsrett. Den ansatte har dermed ikke plikt til å til å bli med over til ny arbeidsgiver så lenge arbeidstakeren underretter arbeidsgiveren om dette innen den frist som arbeidsgiveren har satt. Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager etter at informasjon om overdragelsen er gitt til de ansatte.

I utgangspunktet har arbeidstakeren ikke noen rett til å bli hos den tidligere arbeidsgiveren. Resultatet vil derfor ofte bli at ansatte som benytter reservasjonsretten blir stående uten arbeid.

Virksomhetsoverdragelse er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver. Overdragelsen kan imidlertid føre til overtallighet. Arbeidsgiver må da følge de vanlige reglene i arbeidsmiljøloven om oppsigelse.

Dersom outsourcing ikke oppfyller vilkårene til å være en virksomhetsoverdragelse, kan arbeidstaker være omfattet av det særskilte oppsigelsesvernet i arbeidsmiljølovens §15-7, 3. ledd.

Oppsigelsesvernet i § 15-7 tredje ledd kommer til anvendelse hvis oppsigelsen «skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag» til «selvstendige oppdragstakere». En oppsigelse i et slikt tilfelle vil kun være saklig dersom den er «nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift».

Oppsummert

Reglene om outsourcing og virksomhetsoverdragelse er kompliserte. Arbeidsgiver må sørge for at beslutningsgrunnlaget er solid og dokumentert. I tillegg er det viktig med tett dialog med tillitsvalgte og informasjon til de ansatte.

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker et sterkt vern. For arbeidstakere som blir berørt er det viktig å undersøke hvilke rettigheter de har i det aktuelle tilfellet. Det er viktig å søke juridisk bistand raskt ettersom det løper frister for å kunne kreve at en eventuell oppsigelse kjennes ugyldig eller for å kreve erstatning om arbeidsgiver ikke har fulgt arbeidsmiljølovens regler.