Permittering av ansatte

Når kan arbeidsgiver permittere ansatte? Må alle permitteres eller kan man permitteres kun delvis? Hvilke rettigheter har den som blir permittert? Reglene om permittering er i liten grad lovfestet. Det gjør det vanskelig både for arbeidsgiver og arbeidstakere å gå riktig frem. Bedrifter som er omfattet av tariffavtaler (hovedavtalen) vil være bundet av tariffestede regler. For andre bedrifter er det mer uklart. Her gjennomgås noen av hovedlinjene.

Permittering eller oppsigelse?

I likhet med oppsigelser, må også permitteringer være saklig begrunnet. Det gjelder både grunnlaget for at bedriften i det hele tatt kan bruke permitteringer og hvem av de ansatte som skal permitteres. Den viktigste forskjellen mellom oppsigelser og permitteringer, er at det ved permitteringer antas at bedriftens behov for redusert arbeidskraft er forbigående.

Prosessen ved permittering og permitteringsvarsel

Vårt råd er at bedriften først informerer de ansatte generelt om de problemer bedriften har, og at man vurderer permitteringer. Bedriften vurderer så hvilke stillinger som må beholdes helt eller delvis, og setter deretter kriterier for utvelgelse. Ansiennitet og kompetanse vil være sentrale utvelgelseskriterier. Personlige forhold må også vurderes. Eksempelvis nevnes at eldre arbeidstakere som et utgangspunkt ikke har rett til dagpenger, og da kan en permittering slå ekstra hardt ut. Deretter sendes det ut permitteringsvarsel til de som må permitteres. Varsel sendes ut minst 14 dager før permitteringen igangsettes.

I permitteringsvarselet skal det opplyses om:

  • Årsaken til permitteringen
  • Når permitteringen begynner
  • Antatt lengde på permitteringen
  • Permitteringsgrad
  • Den ansattes rettigheter i permitteringsperioden på lønn og andre ytelser bør også fremgå.

Videre bør det inntas i permitteringsvarselet muligheten til å søke NAV om dagpenger, og rett til oppsigelse i permitteringsperioden. Arbeidsgiver skal også melde fra til NAV om permitteringene.

Lønn ved permittering

Arbeidsgiver skal betale lønn i 15 dager.

Permittering og dagpenger fra NAV

I de ukene den permitterte ikke får lønn har de aller fleste rett til dagpenger fra NAV. Selv om arbeidsgiver skal meldte fra til NAV, må den permitterte selv søke NAV om dagpenger.

Oppsigelse i permitteringsperioden

Etter arbeidsmiljøloven har den som er permittert rett til å si opp stillingen sin med 14 dagers varsel, uavhengig av hva som følger av arbeidsavtalen om oppsigelsestid. Om arbeidsgiver sier opp permitterte må imidlertid den avtalte oppsigelsestid følges, og det må utbetales vanlig lønn i oppsigelsesperioden.