Prøvetid

Arbeidsgiver kan bestemme at den de ansetter skal ha prøvetid. Etter arbeidsmiljøloven er det eneste vilkåret at dette er  skriftlig avtalt på forhånd.

En reell prøvetid er egnet til å redusere misbruket av midlertidige stillinger og vil kunne gi unge arbeidstakere en lettere inngang på arbeidsmarkedet.

Formålet med prøvetid er at arbeidsgiver i en tidsbegrenset periode kan vurdere om arbeidstakeren utfører arbeidet i stillingen slik som forventet.  I Norge har arbeidstaker et sterkt stillingsvern og det kan være krevende å si opp arbeidstakere som presterer dårlig. Avtalt prøvetid gir dermed arbeidsgiver en sikkerhetsventil ved rekruttering av feil person. Det er også positivt for arbeidstaker ved at vedkommende kan si fra seg stillingen på kort varsel om stillingen ikke svarer til forventningene.

Prøvetiden kan vare i maksimalt seks måneder og begynner å løpe fra dato for tiltredelsen.

Forlengelse av prøvetiden

Ved fravær som ikke skyldes arbeidsgiver, kan prøvetiden forlenges tilsvarende lengden av fraværet. For at prøvetiden skal kunne forlenges må to vilkår være oppfylt:

Arbeidstakeren må ved ansettelsen ha vært orientert skriftlig om adgangen til å forlenge prøvetiden.

Innen utløpet av den opprinnelige prøveperioden må arbeidsgiveren skriftlig ha orientert arbeidstakeren om at prøveperioden er blitt forlenget.

Oppfølging av arbeidstaker

Arbeidsgiver er forpliktet til å gi arbeidstaker den veiledning, opplæring og instruksjon som anses nødvendig for en nyansatt. Arbeidstaker skal gis tydelige tilbakemeldinger om hvilke forventninger som stilles til arbeidstaker og tilbakemelding på eventuelle feil, slik at vedkommende har en mulighet til å korrigere sin utførelse av arbeidet. Arbeidsgiver må legge opp til dialog og oppfølging. Det er videre viktig at tilbakemeldinger dokumenteres.

Hva kan arbeidsgiver forvente?

Arbeidsgiver kan forvente at arbeidstaker presterer et rimelig arbeid på gjennomsnittlig nivå, hensyntatt avtalt arbeidsytelse, erfaring og kompetanse. Arbeidstaker må være lydhør for arbeidsgivers instrukser og vise vilje og evne til å tilpasse seg arbeidsgivers rimelige krav og forventninger. Arbeidsgiver kan også forvente at arbeidstaker utviser alminnelig akseptabel opptreden, er punktlig og ikke har ulovlig fravær.

Oppsigelse i prøvetiden?

Utgangspunktet for stillinger med prøvetid, er fast ansettelse fra første dag. Arbeidsforholdet fortsetter automatisk etter prøvetiden, med mindre arbeidsgiver overleverer skriftlig oppsigelse innen utløpet av prøvetiden. En oppsigelse fra arbeidsgiver i prøvetiden må være begrunnet i arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Terskelen for oppsigelse i prøvetiden er noe – ikke helt ubetydelig – lavere enn det som ellers gjelder. Det skal altså noe mindre til for å bli oppsagt i prøveperioden enn ved en ordinær oppsigelse. Hvor denne grensen trekkes beror på en helhetlig vurdering av den ansattes egnethet i den enkelte sak.

De fleste arbeidstakere trenger tid til å komme inn i en ny stilling, og har behov for opplæring og veiledning. Og selv om terskelen for oppsigelse i prøvetiden er noe lavere enn det som ellers gjelder, så er det krav om at arbeidsgiveren gir den ansatte i prøvetiden en reell mulighet til å tilegne den erfaringen som arbeidsgiver krever. Dersom oppsigelse gis uten den nødvendige opplæring eller oppfølging, vil oppsigelsen lett bli kjent ugyldig.

Utlysningstekst, arbeidsavtale, stillingsinstruks, gjeldende retningslinjer vil danne de ytre rammene for kvalitetskravene arbeidstaker skal måles mot.

Arbeidsgiver vil ha bevisbyrden for at det foreligger tilstrekkelig oppsigelsesgrunnlag. Domstolene er tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering av hvordan den nyansatte har fungert i stillingen, så lenge det faktum oppsigelsen bygger på, må anses bevist og relevant.

Ved oppsigelse i prøvetiden må arbeidsgiver følge samme saksbehandlingsregler om ved en ordinær oppsigelse. Det skal blant annet avholdes drøftelsesmøte og oppsigelsen må fylle formkravene i arbeidsmiljøloven.

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder?

Etter arbeidsmiljøloven gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager i prøvetiden, med mindre annet er avtalt i arbeidskontrakt eller tariffavtale. Fristen løper fra den dagen den gis, slik at oppsigelsestiden løper fra dato til dato, ikke fra den første i påfølgende måned som ved ordinær oppsigelse.  Oppsigelse i prøvetiden må gjøres skriftlig, og oppsigelsen må ha kommet frem til arbeidstaker innen utløpet av prøvetiden for å bli omfattet av prøvetidsbestemmelsen. Dersom dette ikke gjøres, er det de ordinære stillingsvernsregler som gjelder.