Regler om hjemmekontor

 

Helt fra 2002 har man hatt regler om hjemmekontor, det vil si arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (forskrift 5. juli 2002 nr. 715, jf. lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern § 1-5 første ledd).

Denne forskriften ble endret med virkning fra 1. juli 2022. Bakgrunnen for endringen er aktualisert ved pandemien i 2020, og utstrakt bruk av hjemmekontor som for mange har fortsatt også etter at påbudet om hjemmekontor ble opphevet. Det er viktig å ha oppdatert kunnskap om regler om hjemmekontor både får arbeidsgiver og ansatte.

Hva endres i reglene om hjemmekontor?

Endringsforskriften medfører endringer i reglene for krav til arbeidsmiljø, arbeidstid og Arbeidstilsynets kompetanse. I tillegg utvides forskriftens virkeområde, og det kreves skriftlige avtaler om hjemmekontor.

Arbeidstiden på hjemmekontor

Samme regler for arbeidstid vil gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid vil også få direkte anvendelse for hjemmearbeid.

Dette er nok den endringen som vil være mest merkbar, da hjemmekontor for mange nettopp har vært brukt for å kunne ha en fleksibel arbeidstid. Departementet har imidlertid fjernet særbestemmelsene om arbeidstid ved hjemmekontor, og lagt vekt på at behovet for vern er det samme som ved arbeid hjemmefra som ved arbeid på kontoret.

Det er også lagt vekt på fordelen ved at det er samme arbeidstid for de som er på hjemmekontor som for de som er fysisk på kontoret.

Arbeidsmiljø på hjemmekontor

Det er allerede krav om forsvarlig arbeidsmiljø i den gjeldende forskriften, slik at arbeidssted, arbeidsutstyr og innemiljø ikke skal medføre uheldige fysiske belastninger.

Kravet til det psykososiale arbeidsmiljøet er tydeliggjort og fremgår nå direkte av den endrede forskriften. I dette ligger bl.a. krav om at det skal være mulighet for kontakt og kommunikasjon for andre arbeidstakere i virksomheten. Dette må arbeidsgiver legge til rette for.

Krav om skriftlig avtale ved bruk av hjemmekontor

I forskriftens § 2 fastsettes at det skal inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet. Avtalen må minst omfatte følgende forhold:

Omfanget av hjemmearbeidet

Arbeidstiden for hjemmearbeidet

Forventet varighet dersom avtalen er midlertidig

Eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr

For arbeidsgiver, vil dette kunnemedføre behov for mange individuelle avtaler med ulike ansatte. Det sentrale formålet med kravet om skriftlig avtale, er likevel å få klarlagt hva som gjelder når arbeidstaker skal jobbe hjemme. Det skal være forutsigbarhet både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og målet er å unngå risikoen for tvister.

Dersom hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene, kreves ikke skriftlig avtale med hver enkelt ansatt. Da er det tilstrekkelig at arbeidsgiver gir felles informasjon. I bedrifter med tillitsvalgte, skal det likevel først drøftes med disse.

Kortvarig og sporadisk arbeid er ikke omfattet

Det følger av forskriften § 1 at «kortvarig og sporadisk» arbeid på hjemmekontor ikke er omfattet av forskriften.

Med «kortvarig «menes korte perioder med hjemmearbeid, som f. eks. noen få dager, eller et par ukers hjemmearbeid på grunn av arbeidstakers behov, typisk ved en skade eller annet som gjør det vanskelig å komme på arbeidsplassen. Departementet har uttalt i forarbeidene at fullt hjemmearbeid i en måned eller mer, ikke er å anse som kortvarig. Da gjelder forskriften.

Med «sporadisk» arbeid på hjemmekontor, menes der dette skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning. Departementet viser til som eksempel at en fast ordning med en dag hjemmekontor i uken ikke er å anse som sporadisk. Mindre enn en fast dag i uken i snitt, er derimot sporadisks, selv om arbeidstaker har dette jevnlig.

Arbeidstilsynets kompetanse

Hensynet til privatlivet gjør at Arbeidstilsynet ikke vil utføre tilsyn i arbeidstakers hjem. Men arbeidstilsynet vil kunne føre tilsyn med at arbeidsgiver har fulgt forskriftens regler. Dette da særlig at de skriftlige avtalene er på plass, og at arbeidsmiljøet ivaretas ved tilrettelegging og utstyr, og at arbeidstid overholdes. Arbeidsgiver skal også innta bruk av hjemmekontor i sin risikovurdering av arbeidsmiljøet i bedriften.

Trude Stormoen, 20. mars 2024

Trude Stormoen har lang erfaring med å bistå bedrifter og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål. Hun har særlig kompetanse ved omorganiseringer, virksomhetsoverdragelser og andre situasjoner som kan medføre endringer i antall ansatte eller stillingsinnhold. Hun bistår også ved ansettelser og oppsigelser.