Rett og plikt til ferie?

Retten til ferie

Ferien reguleres av ferieloven. Formålet med loven er at alle arbeidstakere sikres årlig får feriefritid og feriepenger. Ferieloven har ganske detaljerte bestemmelser om hvordan ferien skal avvikles.

Etter ferieloven har alle rett til ferie i 25 virkedager hvert år. Det betyr i praksis 4 uker og 1 dag.  Arbeidstakere over 60 år har en ekstra ferieuke. Mange har tariffbestemt 5 ukers ferie, og andre har dette i arbeidsavtalene sine. Da er det 5 uker som gjelder.

Arbeidstaker har rett til tre ukers samlet ferie i hovedferieperioden. Denne perioden er mellom 1. juni og 30. september.

Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid uavhengig av opptjeningen av feriepenger.

Arbeidsgivers plikt

Noen kan ha ønske om å jobbe mer for å tjene mer penger, og dermed ikke ta ut ferie.  Det kan skape problemer.  Arbeidsgiver har nemlig en plikt til å sørge for at den ansatte gjennomfører ferietiden. Derfor kan man ikke uten videre la være å ta ut ferie, selv om arbeidsgiver samtykker til dette. Det kan medføre reaksjoner mot arbeidsgiver fra f. eks. arbeidstilsynet.

Arbeidstaker kan likevel motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid dersom han eller hun ikke har feriepenger som dekker lønnsbortfall under feriefraværet.

Med dersom virksomhet innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan alle arbeidstakere som berøres av stansen likevel pålegges å avvikle ferie.

Unntak i ekstraordinære situasjoner

Når det skjer ekstraordinære ting, har ferieloven en del unntaksbestemmelser. I forbindelse med Corona-situasjonen, har det vært nødvendig å benytte disse særlige reglene, som meget sjelden har vært benyttet tidligere. Det kan typisk vare at avtalt ferie må flyttes på.

Varslingsfristen

Det er arbeidsgiver som skal fastsette når ferien skal være. Som regel fastsettes dette i samarbeid mellom arbeidsgiver og den ansatte, gjerne ved at arbeidsgiver fastsetter en ferieperiode for de ansatte med valgmuligheter.

Arbeidsgiver har en frist for å varsle når ferien skal avvikles. Dette skal varsles så tidlig som mulig, men senest to måneder før ferien starter.

Denne fristen kan være kortere dersom det foreligger «særlige grunner».  Corona-situasjonen kan være en slik «særlig grunn», men dette må vurderes konkret for den enkelte bedrift.

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke, bestemmer likevel selv når denne uken skal avvikles, men må varsel arbeidsgiver med 2 ukers frist.

Ferie ved sykdom

Dersom den ansatte blir helt arbeidsufør og sykmeldt før ferie, kan man kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret.

Dersom man blir helt arbeidsufør i løpet av ferie man har påstartet, kan den ansatte kreve at samme antall virkedager som man er syk utsettes til senere i ferieåret.

Slik sykdom må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så raskt som mulig til arbeidsgiver etter at man er tilbake på jobb. Man kan altså ikke bruke egenmelding for å få rett til nye feriedager.

Ferie når du er permittert

Ferieloven gjelder selv om man er permittert, slik at ferie skal avvikles som normalt. Ferietiden medregnes da ikke i permitteringstiden.

Dette innebærer at arbeidstaker kan pålegges å avvikle ferie i permitteringstiden.

Når man har ferie, får man feriepengene man har opptjent i kalenderåret før, og ikke dagpenger under permittering.