Advarsel kan være gjenstand for rettslig prøving

Advarsler i ansettelsesforhold kan være underlagt rettslig prøving. En advarsel vil også som hovedregel stå i veien for en senere oppsigelse for samme forhold.

I HR-2018-492-U la Høyesterett til grunn at krav om tilbaketrekking/gyldigheten av en advarsel etter omstendighetene kan anses som rettskrav. En alminnelig forutsetning er at søksmålet blir anlagt innen rimelig tid etter at advarselen ble gitt, jf. Rt-2010-897.  Videre la Høyesterett til grunn at det må avgrenses mot mer uformelle uttalelser, tilrettevisninger eller tilbakemeldinger fra arbeidsgiver som ikke kan anses som sanksjoner. Det avgjørende er om advarselen innebærer at arbeidstaker har et rettskrav, jf. tvistelovens § 1 -3.

Det er altså ikke slik at enhver irettesettelse av arbeidstaker kan overprøves av retten. Dette blir først aktuelt der advarselen peker i retning av at gjentakelser eller andre forgåelser kan føre til en oppsigelse. Det er viktig at arbeidsgiver har et bevisst forhold til når advarsel er korrekt virkemiddel. Videre må den ansatte alltid gis muligheten til å komme med sin versjon av saken og grunnlaget for advarselen.

I den forbindelse er det viktig å være klar over at dersom det allerede er gitt en skriftlig advarsel, er den klare hovedregelen at det ikke kan gis oppsigelse for samme forhold, jf. Rt-1982-1729 og LB-2021 -170253.