Hvem eier parkeringsplassen ?

I de senere år ser man at det i boligsameier, og noen ganger i borettslag, etableres en parkeringskjeller i bygget hvor parkeringsarealet da blir lagt som en egen seksjon.

Utbygger gjør det for at parkeringsplasser ikke skal følge med som del av fellesarealet når man kjøper en bolig.

Tidligere var gjerne parkeringsplassene en del av boligsameiets fellesareal, sammen med trappeløp, loft, hvor alle boligene eide en ideell andel og da fikk rett til parkering.

 Hva betyr det at parkeringsarealet er egen seksjon?

Eierseksjonsloven fastslår at en eierseksjon kan ha to formål: bolig eller næring, hvor det er naturlig at en parkeringsseksjon er en næringsseksjon.

Alle seksjonene i bygget har eget gård-,bruks- og seksjonsnummer i grunnboken hos Kartverket.

Hvorfor lages parkeringsarealet som egen seksjon?

Når parkeringsarealet ikke er fellesareal se Eierseksjonsloven § 4 pkt e, får utbygger , og senere eier, en langt mer fleksibel omsetningsmodell, hvor de som ønsker, kjøper parkeringsplasser.

Utbygger kan da selge den enkelte parkeringsplassen, og de som kjøper blir eier av en del av parkeringsseksjonen. Hvis det er 20 parkeringsplasser vil eier av hver plass eie 1/20 av seksjonen.

Hvordan reguleres forholdene mellom de enkelte eierne av parkeringsplassen?

Utgangspunktet når flere eier en eiendom sammen, utgjør dette et tings rettslig sameie, som reguleres av sameieloven.

Det betyr at det blir egne regler innad i parkeringsseksjonen, i forhold til reglene for resten av bygget som reguleres etter Eierseksjonsloven.

Det man ser er at det som regel blir laget vedtekter som i stor grad er like vedtakene for boligsameiet, og at man da avtaler så langt som mulig at Eierseksjonsloven skal gjelde.

Kan en andel i parkeringsseksjonen selges fritt?

I utgangspunktet kan man fritt selge parkeringsplassen når og til hvem man ønsker. Dette kan reguleres i sameiets vedtekter og da kan bestemmes at både at det skal selges sammen en seksjon og det kan være bestemt at man bare kan selge til noen som eier en boligseksjon i bygget.

Hvordan fordeles kostnadene til seksjonen?

Seksjonen er del av boligsameiet og skal samlet betale felleskostnader til sameiet i samsvar med

Eierseksjonsloven § 29.  Det kan i vedtektene til boligsameiet være avtalt særlige regler om hvor stor del av kostanden som skal belastes denne seksjonen.

Innad i parkeringsseksjonen blir det som blir betalt fordelt på antall seksjoner.

Dette gjør at de som ikke har kjøpt parkeringsplass, ikke får kostnader ved denne seksjonen.

Det ville de hatt hvis parkeringsarealet var en del av fellesarealet.

Hvem er ansvarlig utad for parkeringsseksjonen? Søksmålskompetanse

I et boligsameie er det styret som er ansiktet utad for alle seksjonseierne samlet, og de har etter Eierseksjonsloven § 60 bl.a. kompetanse til å ta ut søksmål i forbindelse med ved fellesareal.

Dette gjelder ikke for eierne av en parkeringsseksjon da det er et tings rettslig sameie, hvor det er eierne sammen som må forfølge et slikt krav.

Det kan likevel bli avtalt at boligsameiets styre også er styre i parkeringsseksjonen, så langt det er mulig.

Har du spørsmål til dette eller andre problemer i forbindelse med parkeringsplasser ta kontakt og vi hjelper deg!