OPPSIGELSE

Opphør av arbeidsforhold krever saklig grunn. Hva som er saklig grunn, må vurderes konkret og det er omfattende rettspraksis på området. Utgangspunktet er at stillingsvernet er forholdsvis sterkt.

Oppsigelsen må enten begrunnes i arbeidstakers forhold, eller i virksomhetens forhold. Det er særbestemmelser for ansatte som er syke, gravide eller i permisjon.

Selve prosessen i forbindelse med en oppsigelse er lovregulert, og vil avhenge av om det er virksomhetens forhold eller den ansattes forhold som er årsaken til at man vurderer oppsigelse. Det er også formkrav til selve oppsigelsen. I tillegg er det frister man må forholde seg til om man vil bestride oppsigelsen. Det er også regler om rett til å stå i stilling til uenigheten er avgjort. Oppfyller ikke oppsigelsen saklelighetskravet, vil den ansatte ha rett til erstatning, og / eller å få stillingen tilbake.