ARVEKONFLIKTER I INTERNASJONALE EKTESKAP

Internasjonale ekteskap, hvor ektefeller kommer fra forskjellige land, bringer med seg en rekke juridiske utfordringer, spesielt når det gjelder arv. Forskjellige nasjonale lovgivninger, kulturelle forventninger og praktiske hensyn kan føre til konflikter som må håndteres riktig.

Ulike konfliktområder

1. Forskjellige arveregler

Ulike land har forskjellige regler for hvordan arv skal fordeles. For eksempler har noen land pliktdelsarv for barn, mens andre gir større frihet til å disponere over sin formue gjennom testament.

• Eksempel: En norsk borger er gift med en tysk borger. I Norge har barna rett til en pliktdelsarv som ikke kan fravikes gjennom testament, mens Tyskland har andre regler som kan gi gjenlevende ektefelle e større del av arven.

2. Jurisdiksjonskonflikter

Det kan oppstå uenigheter om hvilket lands rett som skal anvendes ved et arveoppgjør. Dette kan bli spesielt komplisert når det finnes eiendom eller formue i flere land.

• Eksempel: Et norsk-fransk ektepar har eiendom både i Norge og Frankrike. Ved den ene ektefellens død oppstår det spørsmål om hvor arveoppgjøret skal finne sted og hvilke lover som skal gjelde for eiendommene i de ulike landene.

3. Testamenter og deres gyldighet

Testamenter kan ha ulik gyldighet i forskjellige land, avhengig av de ulike lands krav til form og innhold.

• Eksempel: En person fra USA har skrevet testament mens han bodde i Norge. Etter å ha flyttet tilbake til USA og senere dør, kan det oppstå spørsmål om testamentet oppfyller formkravene i begge land, og om det dermed er gyldig.

4. Arverett for barn fra tidligere ekteskap (særkullsbarn)

Konflikter kan oppstå når en av ektefellene har barn fra et tidligere ekteskap. Disse barna kan ha ulike arverettigheter basert på hvilket lands lov som anvendes.

• Eksempel: En norsk kvinne med barn fra et tidligere ekteskap gifter seg med en britisk mann. Ved hennes død kan det oppstå konflikt mellom hennes norske barn og den britiske ektefellen om hvem som har rett til hvilke deler av arven.

5. Arveavgift og skatteimplikasjoner

Ulike land har forskjellige skatteregler for arv, noe som kan påvirke nettoverdien av arven som mottas av arvingene.

• Eksempel: En tysk-norsk familie arver en stor formue. Tyskland har arveavgift, mens Norge ikke har det. Dette kan føre til uenigheter om hvordan skatteforpliktelsene skal fordeles og håndteres.

Potensielle løsninger

For å unngå slike konflikter bør bl.a. man benytte profesjonelle rådgivere fra begge land, utarbeide internasjonale arveavtaler, sørge for at formkrav i begge land er oppfylt mv. Det er viktig for ektepar i internasjonale ekteskap og være proaktive og søke juridisk bistand for å sikre en smidig arveprosess og unngå unødvendige konflikter.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker arverettslig bistand. Artikkelforfatteren er partner i Familie-, arverett og skifteavdelingen hos Langseth Advokatfirma DA og påtar seg jevnlig prosessoppdrag og annen bistand innenfor fagfeltet.